Beschrijving

Wilt u water of stoffen lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, watering, of kanaal? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Aanpak

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen (of wijzigen) dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

 

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw lozing voldoet aan de regels.

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier