Beschrijving

Is er sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild raakt zoals een spuitmachine die in de sloot rijdt, of lekkage aan spoelapparatuur of doet zich bij een lozing vanuit een gebouw een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, danwel doet zich bij het onderhouden van een bouwwerk, brug of woonboot een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater.  Op grond van de algemene regels dient u voorzorgsmaatregelen nemen. Ook moet u dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen acht uur na het voorval) melden bij het waterschap.

Aanpak

Via het omgevingsloket online kunt u digitaal een omgevingsvergunning en/of een watervergunning aanvragen (of wijzigen) dan wel een melding doen op grond van de waterwet- en regelgeving. Ook kunt u met het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om na te gaan of een vergunning of melding nodig is.

Ook als u iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor toestemming vragen. Bijvoorbeeld, u wilt een brug niet alleen verven, maar u wilt ook een onderdeel vervangen. Zie hiervoor het product Bouwen bij dijken of water, watervergunning.

U krijgt een brief van het waterschap. Hierin leest u of uw lozing voldoet aan de regels.

Geldigheid

Als u toestemming krijgt in reactie op uw melding, is deze toestemming geldig voor onbepaalde tijd.

Regelgeving

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier