Kengetallen waterschap

Kengetallen waterschap
 Algemene kengetallen
Oppervlakte beheergebied plm. 190.273 ha
Aantal gemeenten in beheergebied 13 
Aantal inwoners 381.000
Aantal leden algemene vergadering 30
Ingezetenen 23
Natuur 1
Ongebouwd 3
Bedrijven 3
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf

6

 

Kengetallen waterkeringen
 Kengetallen waterkeringen
Aantal dijkringen 8 stuks
Lengte primaire waterkeringen 424 km
Lengte regionale waterkeringen 596 km
Aantal kunstwerken 363 stuks
Aantal strandhoofden/ dammen 233 stuks
Havendammen 9 km

 

Kengetallen wegen
 Kengetallen wegen
Lengte wegen 3.890 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.934 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000 stuks

 

Kengetallen watersystemen
 Kengetallen watersystemen
Lengte waterlopen totaal 12.523 km
Primair 2.853 km
Secundair 7.976 km
Tertiair 1.108 km
Geen legger water 586 km
Poldergemalen op buitenwater 54 stuks
Onderbemalingen op binnenwater 51
Aantal stuwen (handbediend of vast) 1.036 
Aantal geautomatiseerde stuwen 171
Aantal duikers (indicatief) ca. 62.000

 

Kengetallen zuiveringstechniek
 Kengetallen zuiveringstechniek
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval 582 km
Aantal rioolpersgemalen 158
Aantal zuiveringsinstallaties 16
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 796.800 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 4

 

Gegevens belastingheffing
soort heffing heffingsmaatstaf aantal tarief
Watersysteemheffing ingezetenen aantal woonruimten 165.500 € 99,58
Watersysteemheffing ongebouwd aantal belastbare ha. 152.383 € 75,12
Watersysteemheffing natuurterreinen aantal belastbare ha. 26.202 € 8,16
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 46.361 milj. 0,0584%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid 553.425 € 57,61
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid 11.000 € 57,61