Kengetallen waterschap

Kengetallen waterschap per 1 januari 2023
 Algemene kengetallen
Oppervlakte beheergebied plm. 1.903 km2
Aantal gemeenten in beheergebied 13 
Aantal inwoners plm 387.700
Aantal leden algemene vergadering 30
Ingezetenen 23. Vanaf 15 maart: 26
Natuur 1. Vanaf 15 maart: 2
Ongebouwd 3. Vanaf 15 maart: 2
Bedrijven 3. Vanaf 15 maart: 0
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf

6

 

Kengetallen waterkeringen
 Kengetallen waterkeringen
Lengte primaire waterkeringen 429 km
Lengte regionale waterkeringen 569 km
Aantal kunstwerken volgt zsm
Aantal strandhoofden/ dammen volgt zsm
Havendammen volgt zsm
   

 

Kengetallen wegen
 Kengetallen wegen
Lengte wegen*, inclusief wandelpaden 3.578 km
*80-km weg 125 km
*60-km weg 3.453 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.950 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000 stuks
Fietspaden 362 km

 

Kengetallen watersystemen
 Kengetallen watersystemen
Lengte waterlopen totaal 12.580 km
Primair 2.826 km
Secundair 7.846 km
Tertiair 1.113 km
Geen legger water 796 km
Poldergemalen op buitenwater 51 stuks
Onderbemalingen op binnenwater 49 stuks
Aantal stuwen (handbediend of vast) 1.083 stuks
Aantal geautomatiseerde stuwen 177 stuks
Aantal duikers (indicatief) 61.877 stuks

 

Kengetallen zuiveringstechniek
 Kengetallen zuiveringstechniek
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval 562 km
Aantal rioolpersgemalen 155 stuks
Aantal zuiveringsinstallaties 15 stuks
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 799.050 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 3 stuks

 

Gegevens belastingheffing
soort heffing heffingsmaatstaf aantal tarief
Watersysteemheffing ingezetenen aantal woonruimten 169.500 € 134,96
Watersysteemheffing ongebouwd aantal belastbare ha. 145.300 € 91,52
Watersysteemheffing natuurterreinen aantal belastbare ha. 27.800 € 10,88
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 55.530 milj. 0,05708%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid 552.700 € 72,08
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid 11.200 € 72,08