Kengetallen waterschap

Kengetallen waterschap per 1 januari 2022
 Algemene kengetallen
Oppervlakte beheergebied plm. 1.903 km2
Aantal gemeenten in beheergebied 13 
Aantal inwoners plm 385.400
Aantal leden algemene vergadering 30
Ingezetenen 23
Natuur 1
Ongebouwd 3
Bedrijven 3
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf

6

 

Kengetallen waterkeringen
 Kengetallen waterkeringen
Lengte primaire waterkeringen 424 km
Lengte regionale waterkeringen 560 km
Aantal kunstwerken 340 stuks
Aantal strandhoofden/ dammen 233 stuks
Havendammen 9 stuks
   

 

Kengetallen wegen
 Kengetallen wegen
Lengte wegen*, inclusief wandelpaden 3.578 km
*80-km weg 125 km
*60-km weg 3.453 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.950 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000 stuks
Fietspaden 362 km

 

Kengetallen watersystemen
 Kengetallen watersystemen
Lengte waterlopen totaal 12.513 km
Primair 2.823 km
Secundair 7.850 km
Tertiair 1.112 km
Geen legger water 726 km
Poldergemalen op buitenwater 51 stuks
Onderbemalingen op binnenwater 49 stuks
Aantal stuwen (handbediend of vast) 1.137 stuks
Aantal geautomatiseerde stuwen 174 stuks
Aantal duikers (indicatief) 61.816 stuks

 

Kengetallen zuiveringstechniek
 Kengetallen zuiveringstechniek
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval 563 km
Aantal rioolpersgemalen 156 stuks
Aantal zuiveringsinstallaties 15 stuks
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 799.050 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 3 stuks

 

Gegevens belastingheffing
soort heffing heffingsmaatstaf aantal tarief
Watersysteemheffing ingezetenen aantal woonruimten 169.500 € 122,83
Watersysteemheffing ongebouwd aantal belastbare ha. 145.300 € 83,29
Watersysteemheffing natuurterreinen aantal belastbare ha. 27.800 € 10,25
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 55.530 milj. 0,058030%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid 552.700 € 67,82
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid 11.200 € 67,82