Kengetallen waterschap

Kengetallen waterschap
 Algemene kengetallen
Oppervlakte beheergebied plm. 190.273 ha
Aantal gemeenten in beheergebied 13 
Aantal inwoners 383.100
Aantal leden algemene vergadering 30
Ingezetenen 23
Natuur 1
Ongebouwd 3
Bedrijven 3
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf

6

 

Kengetallen waterkeringen
 Kengetallen waterkeringen
Aantal dijkringen 8 stuks
Lengte primaire waterkeringen 495 km
Lengte regionale waterkeringen 529 km
Aantal kunstwerken 363 stuks
Aantal strandhoofden/ dammen 233 stuks
Havendammen 9 km

 

Kengetallen wegen
 Kengetallen wegen
Lengte wegen 3.890 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.934 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000 stuks

 

Kengetallen watersystemen
 Kengetallen watersystemen
Lengte waterlopen totaal 12.510 km
Primair 2.799 km
Secundair 8.019 km
Tertiair 1.068 km
Geen legger water 622 km
Poldergemalen op buitenwater 52 stuks
Onderbemalingen op binnenwater 50
Aantal stuwen (handbediend of vast) 1.095
Aantal geautomatiseerde stuwen 170
Aantal duikers (indicatief) 61.506

 

Kengetallen zuiveringstechniek
 Kengetallen zuiveringstechniek
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval 581 km
Aantal rioolpersgemalen 156
Aantal zuiveringsinstallaties 16
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 811.550 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 4

 

Gegevens belastingheffing
soort heffing heffingsmaatstaf aantal tarief
Watersysteemheffing ingezetenen aantal woonruimten 167.000 € 107,85
Watersysteemheffing ongebouwd aantal belastbare ha. 151.000 € 79,89
Watersysteemheffing natuurterreinen aantal belastbare ha. 27.500 € 7,94
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 50.257 milj. 0,0566%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid 546.500 € 59,97
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid 10.800 € 59,97