Kengetallen waterschap

Kengetallen waterschap per 1 januari 2020
 Algemene kengetallen
Oppervlakte beheergebied plm. 190.273 ha
Aantal gemeenten in beheergebied 13 
Aantal inwoners 383.519
Aantal leden algemene vergadering 30
Ingezetenen 23
Natuur 1
Ongebouwd 3
Bedrijven 3
Aantal leden dagelijks bestuur, incl. dijkgraaf

6

 

Kengetallen waterkeringen
 Kengetallen waterkeringen
Lengte primaire waterkeringen 424 km
Lengte regionale waterkeringen 560 km
Aantal kunstwerken 340 stuks
Aantal strandhoofden/ dammen 233 stuks
Havendammen 9 km
   

 

Kengetallen wegen
 Kengetallen wegen
Lengte wegen 3.890 km
Aantal kunstwerken in wegen 4.950 stuks
Lengte singelbeplanting 413 km
Aantal bomen 125.000 stuks

 

Kengetallen watersystemen
 Kengetallen watersystemen
Lengte waterlopen totaal 12.482 km
Primair 2.793 km
Secundair 7.947 km
Tertiair 1.115 km
Geen legger water 627 km
Poldergemalen op buitenwater 54 stuks
Onderbemalingen op binnenwater 48 stuks
Aantal stuwen (handbediend of vast) 1.120 stuks
Aantal geautomatiseerde stuwen 174 stuks
Aantal duikers (indicatief) 61.335 stuks

 

Kengetallen zuiveringstechniek
 Kengetallen zuiveringstechniek
Lengte rioolpersleiding, incl. vrijverval 563 km
Aantal rioolpersgemalen 157 stuks
Aantal zuiveringsinstallaties 15 stuks
Verwerkingscapaciteit zuiveringsinstallaties 799.050 v.e.
Aantal slibontwateringsinstallaties 3 stuks

 

Gegevens belastingheffing
soort heffing heffingsmaatstaf aantal tarief
Watersysteemheffing ingezetenen aantal woonruimten 168.000 € 112,24
Watersysteemheffing ongebouwd aantal belastbare ha. 145.870 € 85,35
Watersysteemheffing natuurterreinen aantal belastbare ha. 28.000 € 8,18
Watersysteemheffing gebouwd WOZ-waarde € 53.046 milj. 0,05589%
Zuiveringsheffing vervuilingseenheid 550.300 € 62,36
Verontreinigingsheffing vervuilingseenheid 10.800 € 62,36