zetstenen uit baggerspecie

Innovatie: zetsteen uit baggerspecie

Bij de dijkversterking Hansweert voert het waterschap een onderzoek uit naar het produceren van zetsteen van bagger. Bij het baggeren van sloten komt veel materiaal vrij, wat als afval wordt gezien. Het buitentalud van dijken wordt voorzien van zetsteen van beton. De milieu-impact en de kosten van deze bekledingen zijn relatief hoog. In dit innovatietraject wil het waterschap een proef doen met het gebruiken van zetsteen die gemaakt is uit baggerspecie. Baggerspecie is een restproduct dat op deze manier hergebruikt kan worden. Bovendien scheelt het transport en vervaardigen van betonnen stenen voor de bekleding van de dijk. Productie en vervoer van beton kost veel CO2-uitstoot. Lees ook het persbericht dat hierover in mei 2021 verscheen.

Waarom deze proef?

Het ontwikkelen van een duurzamere zetsteen past binnen de klimaat- en duurzaamheidsambities: 100% energieneutraal in 2025 en 100% circulair in 2030. Het opwaarderen van lokaal afval tot zetsteen voor dijken is een serieuze stap richting circulariteit. Door nieuwe normen en de stijging van de zeespiegel moet de steenbekleding op het buitentalud van dijken de komende jaren verder doorgetrokken worden naar boven of vernieuwd worden. Daardoor is er in Zeeland, maar ook in de rest van Nederland, een groot toepassingsgebied voor deze innovatie.

Wat is de impact van deze proef?

Het maken van zetsteen voor dijken is een uitdagende toepassing vanwege de grote krachten waaraan de blokken worden blootgesteld. Als het mogelijk is om met bagger zetsteen te produceren,  betekent dit dat het bouwen met bagger nog veel meer potentie heeft. In het innovatietraject zetten we de volgende stappen:


•    We ontwikkelen een pers die door zeer hoge druk sterke blokken kan produceren;
•    We werken een businesscase uit die de impact voor prijs, milieukosten, uitgedrukt in de Milieu Kosten Indicator, en ecologie laat zien;
•    We onderzoeken kleine testblokken in het laboratorium op sterkte ontwikkeling en erosiegevoeligheid;
•    We leggen een proefvak aan om de werking in de praktijk aan te tonen en ecologische ontwikkeling te onderzoeken.

Wat is het beoogde eindresultaat?

Eind 2022 leveren we de resultaten van de proef op, waarbij we de innovatie hebben ontwikkeld tot TRL 6 niveau. Dat houdt in dat er is aangetoond dat zetsteen van bagger kan functioneren in een realistische omgeving. De opgedane kennis gaan we delen via verschillende kanalen en als het mogelijk is blijft het proefvak nog een aantal jaar liggen om verdere ontwikkeling te monitoren. Aangezien de uitvoering van dijkversterking Hansweert na 2022 start, is het mogelijk om de innovatie hierin al toe te passen.

Wie zijn er betrokken?

•    Waterschap Scheldestromen – als initiatiefnemer
•    Netics – bedrijf met veel ervaring op het gebied van Bouwen met Bagger
•    Rijkswaterstaat – samenwerkingspartner in de Projectorganisatie Waterveiligheid
•    Klankbordgroep met deskundigen op het gebied van baggerverwerking, ecologie, milieu impact, waterveiligheid en onderhoud van waterkeringen (vanuit het waterschap, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en
      onderwijs)