vuurtoren op dijk

Dijkgraaf

Dijkgraaf Toine PoppelaarsDijkgraaf van waterschap Scheldestromen is mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars. Hij is geboren in 1959 en woont in Veere. De dijkgraaf  is voorzitter van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering. Hij is sinds 2011 dijkgraaf van het waterschap en verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing.

Contact opnemen met de heer Poppelaars kan telefonisch via het telefoonnummer 088-246 1000, via e-mail: toine.poppelaars@scheldestromen.nl of via het postadres van het waterschap. Dit is Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Kernteam Deltacommissie
 • Sabewa Zeeland (dagelijks bestuur en algemeen bestuur)
 • Stuurgroep Waterdunen
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
 • Bestuurlijk overleg Gebiedsvisie Veerse Meer
 • Bestuurlijk Overleg Projectorganisatie Waterveiligheid (SOK)
 • Bestuurlijk Overlegplatform Veerse Meer
 • Bestuurlijk overleg Randen Deltawateren
 • Burgemeesterskring Zeeland (lid)
 • Voorzitter Lokaal Overleg
 • Gebruikersraad Veerse Meer
 • Bestuurlijk Overleg Zeeuwse Ankers
 • Digitaliseringsberaad
 • Stuurgroep Maritieme Veiligheid (voorheen Deltawateren)
 • Vereniging Werken voor Waterschappen (voorzitter)
 • Stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland
 • OZO (Overleg Zeeuwse Overheden)
 • Trila waterschap-Rijkswaterstaat directie Zee en Delta (HID)-provincie Zeeland
 • Veiligheidsregio Zeeland (AB, adviseur)
 • Vereniging Belangenbehartiging Voorzitters van Waterschappen
 • Unie van Waterschappen (ledenvergadering)
 • Vereniging Kring van Voorzitters Waterschappen (ledenvergadering)
 • Waterschapshuis, algemeen bestuur (gemeenschappelijke regeling)
 • Lid bestuurlijke werkgroep Zeeuwse norm weerbaar bestuur
 • Bestuurlijk Overleg Omgevingsrecht VTH (BOOR)
 • Bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie
 • Bestuurlijk Overleg Kustvisie
 • Bestuurlijk Overleg Kustpact
 • Bestuurlijk Overleg Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
 • Landelijk Overleg Beleidsplatform Waterveiligheid (i.k.v. Unie van Waterschappen)
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur)
 • Overleg Zeeuwse Overheden, thema-overleg Klimaat Energie Milieu
 • RUD Zeeland 
 • Stuurgroep Dijkverbetering en gebiedseigen grond
 • Stuurgroep POV Piping
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Stuurgroep Visie Waterveiligheid

Nevenfuncties: