Beschrijving

Besluiten van het waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en genomen. Daarbij worden alle betrokken belangen tegen elkaar afgewogen. Als u het niet eens bent met een besluit, als u een klacht heeft, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U vindt bijvoorbeeld dat uw belang onvoldoende aandacht heeft gekregen, of u bent van mening dat het waterschap het besluit heeft genomen op basis van te weinig of verkeerde informatie.

U kunt bezwaar maken als u belang hebt bij dat besluit: u woont bijvoorbeeld in de buurt waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden, of u bezit er een stuk land.

Als er bezwaar tegen een besluit mogelijk is, vermelden wij dit bij de bekendmaking van dat besluit.

Op tijd

Het is belangrijk dat u uw bezwaarschrift indient voor afloop van de bezwaartermijn. De bezwaartermijn bedraagt 6 weken en start in de meeste gevallen op de dag nadat het bestuur van het waterschap het besluit heeft bekend gemaakt.

Ook als u nog niet alle gegevens hebt, moet u toch uw bezwaarschrift op tijd indienen. U krijgt in dat geval de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een bepaalde termijn aan te vullen. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de uitvoering van het besluit wordt stopgezet. Hiertoe moet u een apart verzoek indienen bij de bestuursrechter. Dit heet een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt.

Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Dan bent u er in elk geval zeker van dat uw bezwaar wordt bekeken.

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?
Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke commissie. De Bezwarencommissie nodigt u en eventuele andere belanghebbenden uit voor een openbare hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Na de hoorzitting adviseert de commissie het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen over de te nemen beslissing. Het dagelijks bestuur neemt daarop de definitieve beslissing binnen 12 weken nadat de indieningstermijn van het bezwaarschrift is verstreken. Mocht dat niet lukken, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is, dan krijgt u in ieder geval binnen 12 weken schriftelijk bericht wanneer u de beslissing wel kunt verwachten.

Aanpak

In uw bezwaarschrift moet u vermelden:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw brief
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt
  • uw handtekening

Stuur uw bezwaar aan:
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Juridische Zaken
Postadres:
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Bezoekadres:
Kanaalweg 1
4337 PA Middelburg

telefoon:  088-246 1000 (lokaal tarief)

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier

Onderwerp

beroep, bezwaar, bezwaarschrift