Zorgvuldig maaien

In het voorjaar begint alles weer te groeien en te bloeien. Ook langs onze waterschapswegen kan het gras erg hoog komen te staan. Het is wel belangrijk dat u als weggebruiker veilig gebruik kunt maken van onze wegen. Dat betekent dat wij moeten zorgen dat u goed zicht heeft op de omgeving en andere weggebruikers. Daarom maaien we regelmatig onze bermen. Ook in het broedseizoen. Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is. De verkeersveiligheid is zo’n belang.

We maaien tijdens het broedseizoen alleen waar het moet

In het voorjaar maaien we gevaarlijke kruispunten, onoverzichtelijke bochten en de bermen tot een breedte van twee meter. Na het broedseizoen maaien we de bermen nog een keer. Langs de drukste wegen wordt drie keer per jaar gemaaid. We kijken altijd zorgvuldig naar de natuur als we ergens vroeg in het seizoen te werk gaan. We doen veel om te voorkomen dat we tijdens het maaien per ongeluk broedende vogels of beschermde soorten verstoren. De chauffeurs zijn hiervoor speciaal opgeleid en maken gebruik van de veldgids (pdf, 12,7 mB) voor flora en fauna. Deze gids is door het waterschap speciaal ontwikkeld. Ook houden we ons aan de regels van de Gedragscode Wet natuurbescherming.

Ecologische bermen

Het maaien wordt normaalgesproken gedaan met een klepelmaaier, waarbij het maaisel in de berm blijft liggen. Op plaatsen waarvan bekend is dat er beschermde soorten planten en/of insecten voorkomen, kiezen we juist voor een andere werkwijze. Hier wordt het gras op een later tijdstip gemaaid en afgevoerd, wat gunstig is voor de planten en insecten.

We nemen verschillende maatregelen

  • Het deel dat we maaien is normaal niet breder dan 2 meter. In bochten en bij kruispunten maaien we de hele breedte van de berm. En als er distels of de reuzenberenklauw groeien, maaien we ook een breder deel. Vogels vinden het niet prettig om vlak langs de weg hun nest te bouwen. Ze hebben namelijk te veel last van langskomend verkeer.
  • Soms moeten we vooraf extra controleren op broedende vogels of zeldzame plantensoorten. Dit doen we als we breder dan de eerste twee meter van de berm moeten maaien.
  • Als we dan iets vinden, dan zetten we de ruimte rondom de locatie goed af. Daar wordt dan niet gemaaid.
  • Alle maaichauffeurs hebben een veldgids flora en fauna. Daarin kunnen ze precies vinden wat we moeten beschermen en hoe er gewerkt moet worden.

 

We laten de bermen dus waar het kan zo lang mogelijk groen. Maar waar het voor de veiligheid nodig is, maaien we de bermen strak en kort.

Heeft u vragen? Kijk dan in de lijst van veelgestelde vragen (pdf 4,3 MB).