Zeker oog voor de natuur

15 jun 2021

We hebben ontzettend veel reacties ontvangen en op sociale media veel berichten voorbij zien komen over de bokkenorchis die we hebben afgemaaid op een dijk in Vlissingen. We snappen heel goed dat mensen hier vragen over hebben. Het is inderdaad niet goed gegaan. Het is wel heel makkelijk om op sociale media te roepen dat het waterschap fout is geweest en dat we geen oog hebben voor de natuur. Het lijkt hierdoor alsof we totaal geen rekening houden met beschermde planten. Onze buitendienstmedewerkers zijn juist erg begaan met de natuur en denken graag mee over hoe we die kunnen beschermen en tegelijk ons werk kunnen doen. 

We gaan zeker onderzoeken wat en waar het mis is gegaan. Nu leggen we graag uit waarom we hier wel hebben gemaaid en we laten heel graag voorbeelden zien van situaties waar we goed voor de natuur proberen te zorgen, want op veel plekken gaat het juist heel erg goed.

Waarom moeten we maaien?

Wij maaien onze wegen en waterkeringen inderdaad ook in het broedseizoen van vogels en het bloeiseizoen van planten. Dat komt omdat we een wettelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor verkeersveilige waterschapswegen en veilige dijken. Daarnaast maaien we op locaties waar veel gerecreëerd wordt. Voor de recreatie kunnen we ons beheer zeker aanpassen als blijkt dat daar belangrijke natuurwaarden te vinden zijn. Zodra we dan maaien kijken we altijd zorgvuldig naar de natuur. We doen veel om te voorkomen dat we per ongeluk broedende vogels of beschermde soorten verstoren. De chauffeurs worden voorafgaand geïnstrueerd over de flora en fauna, waar we op moeten letten en hoe we ermee om moeten gaan. Op de maaikaarten die gebruikt worden, staan locaties met beschermde soorten waar er ecologisch beheer moet worden toepast. Dat betekent dat er laat in het seizoen gemaaid wordt en het maaisel wordt afgevoerd.
Ook houden we ons aan de regels van de Gedragscode Wet natuurbescherming. We zijn daarnaast afhankelijk van waarnemingen die worden gedaan door voorbijgangers.

Heb je een bijzondere plant waargenomen? 

Meld het via waarneming.nl. Deze meldingen zien wij terug in de Nationale Databank Flora en Fauna die we raadplegen als we ergens gaan maaien. 

De bokkenorchis bij Vlissingen

Ook hier hebben we gekeken in de Nationale Databank Flora en Fauna. Op deze locatie zijn geen vastgestelde waarnemingen van beschermde planten of dieren. Daarom waren we van mening dat we hier veilig konden maaien. We betreuren het dat we hier toch 1 bokkenorchis hebben afgemaaid. Bij inspecties worden te maaien delen globaal bekeken op beschermde soorten. Eén enkele bloem valt daarbij niet op. 
Nu we weten dat de bokkenorchis hier groeit, houden we er rekening mee en passen we ons beheer op de groeiplaats hierop aan door later en minder te maaien en het maaisel af te voeren.

Waar we de natuur proberen te helpen

Zodra we weten dat er een belangrijke plant bloeit, dan kunnen we het gebied waar hij groeit afzetten zodat dat deel niet wordt gemaaid. We hebben hier veel voorbeelden van. Daarnaast laten we graag voorbeelden zien van locaties waar we bijvoorbeeld bomen behouden omdat er een buizerdnest in zit. 

 
* Op dit moment maaien we rondom het Veerse Meer. We laten stroken en vakken staan waar veel orchissen groeien. Er zijn doorgangen naar het water, strand en steigers gemaakt, daaromheen gaat de natuur zijn gang. Tegen het einde van het jaar wordt wel alles gemaaid of eerder zodra we zien dat planten zijn uitgebloeid.

 

 

* Vlakbij de jachthaven van Breskens staan 73 bokkenorchissen. Deze groeiplaats is afgezet. 

 

* Ook bij Terneuzen zijn bokkenorchissen gevonden. Dit stukje is enkele jaren geleden afgezet en voorzien van bordjes. 

 

* In het vroege voorjaar controleren we op nesten die het hele jaar rond beschermd zijn. Bijvoorbeeld de nesten van de buizerd. De bomen met een buizerdnest rooien we niet. Rondom de nestboom laten we ook een aantal bomen staan zodat de buizerd het nest kan blijven gebruiken

 

* Een nest van een bontbekplevier tegen de tussendijk de Flauwers- en de Weversinlaag op Schouwen-Duiveland. IVN zag regelmatig mensen met honden over deze afgesloten dijk lopen. Wij hebben in overleg met IVN een nieuw hek geplaatst en voorzien van een extra bord. Ook op het strandje van Kattendijke is een nestje van een bontbekplevier gevonden. In overleg is dit door Natuurmonumenten en IVN afgezet. Inmiddels is een jong uitgevlogen en is het paartje aan het tweede nest begonnen. Op Noord-Beveland zit een aantal (7) broedpaartjes van de bontbekplevier op een nest. 

  

 

* Aan de Kanaalweg hebben we samen met de dorpsraad Schore in de gemeente Kapelle de waterschapsberm over 1,7 kilometer ingezaaid met een bloemenmengsel. Vlinders, bijen en andere insecten vliegen af en aan.

 

 

* We maaien en onderhouden ook een aantal van onze wegbermen op een ecologische manier.