Zeeuwse overheden blijven samenwerken in de Basisregistratie Grootschalige Topografie

09 mrt 2017

De Basisregistratie Grootschalige Topografie Zeeland (BGT) is opgeleverd. De stichting GBKN Zeeland, waarbij sprake was van een zeer hechte samenwerking van de Zeeuws overheden,  is naar aanleiding daarvan  opgeheven. Die situatie was aanleiding om nadere afspraken te maken over het samen actueel houden van de BGT. 

Convenant

Gisteren hebben de Zeeuwse gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland)  daartoe het convenant BGT in Zeeland: ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend. Daarin is vastgelegd dat de bestaande intensieve en succesvolle vorm van samenwerking voor te zetten en uit te breiden om de BGT efficiënt te beheren en bij te houden. Het doel is een uniforme BGT voor Zeeland die aansluit op de landelijke standaard. Uitgangspunt is éénmalige inwinning en meervoudig gebruik. Daarnaast zal onderzocht worden of een verdere samenwerking op het gebied van geo-informatie mogelijk is. Dat past ook binnen de uitgangspunten van het overlegplatform Tafel van 15, waarin samenwerking tussen Zeeuwse overheden centraal staat. Het flexibel inzetten van personeel, gebruik maken van elkaars apparatuur en programmatuur en kennis zijn daarvan een aantal voorbeelden.