Waterschapsbegroting 2022: klimaat blijft grootste uitdaging voor waterschap

28 okt 2021

De begroting van waterschap Scheldestromen is gereed. Om de uitdagingen van klimaatverandering op te kunnen vangen zijn de komende jaren forse investeringen nodig, zowel qua personele capaciteit als investeringsprojecten. Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “De gevolgen van klimaatverandering kunnen groot zijn. Dit vraagt onze voortdurende aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van zeespiegelrijzing en beschikbaarheid van zoetwater. Het snelle herstel van de economie na de Coronapandemie heeft ook zijn weerslag op het waterschap. We zien dat de prijzen van grondstoffen en energie fors stijgen en dat werkt door in de kostprijs van onze investeringen die voor waterveiligheid en klimaat noodzakelijk zijn.”

Ontwikkelingen


Waterveiligheid blijft de hoogste prioriteit voor het waterschap. In 2022 wordt verder gegaan met het in kaart brengen van het actuele veiligheidsniveau van het dijkenareaal, zodat bepaald kan worden welke dijkvakken in de toekomst mogelijk versterkt moeten worden om veilig te blijven. De voorbereiding van de uitvoering van het project dijkversterking Hansweert start in 2022. Ook wordt een dijkversterking in Sint-Annaland voorbereid. Daarnaast wordt volgend jaar de Muur van Altena (Vlissingen) die fungeert als primaire waterkering voor ruim € 700.000,- gerestaureerd. Dit is de eerste fase van het herstel van vier kademuren in Vlissingen voor in totaal 2,5 miljoen euro. Behalve dat deze fungeren als primaire waterkering, hebben ze ook een grote cultuurhistorische waarde. Daarom hebben de werkzaamheden een specialistisch karakter.

Ook wordt de capaciteit van gemaal De Poel (Zuid-Beveland) vergroot. Dit project wordt uitgevoerd in 2022 en 2023. Hiermee is een bedrag van zes miljoen euro gemoeid. In de gemeente Hulst wordt gestart met het optimaliseren van de waterbeheersing in het gebied Kruispolder. Deze investering bedraagt 11,9 miljoen euro. Om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten worden projecten ontwikkeld om gezuiverd huishoudelijk afvalwater her te gebruiken. In 2022 spendeert het waterschap hieraan € 400.000,-. Daarnaast investeert het waterschap fors in wegen om het buitengebied op een veilige manier bereikbaar te houden. In 2022 worden voor een bedrag van ruim 2 miljoen euro diverse wegreconstructies verspreid over Zeeland uitgevoerd. Ook wordt het fietspad Langendijk (Schouwen-Duiveland) voor een bedrag van € 360.000,- verbreed.

Omdat vanaf 2022 de precariobelasting wegvalt, wordt het waterschap geconfronteerd met een lagere opbrengst van ruim 2 miljoen euro. Denis Steijaert: “Ons investeringsniveau blijft op peil. We willen de rekening niet naar de toekomst doorschuiven. Daarom vangen we een deel op door middel van extra onttrekkingen aan onze financiële reserves en een deel met een hogere tariefstijging. Omdat we niet willen dat de rekening voor burgers en bedrijven per saldo hoger wordt, doen we een beroep op Evides en Enduris om dit voordeel te verwerken in hun tarieven die zij doorberekenen aan hun klanten.” 

“Sommige uitgaven kunnen niet wachten. Denk bijvoorbeeld aan de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering. Afgelopen zomer werden we in Limburg geconfronteerd met een watersnood. Terwijl we de drie zomers daarvoor lange periodes van extreme droogte meemaakten. Dit stelt het waterbeheer voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moet geïnvesteerd worden in de beschikbaarheid van voldoende zoetwater bij droogte, aan de andere kant in voldoende bergingscapaciteit bij langdurige, intense regenval. Ook vraagt de veiligheid tegen overstromingen als gevolg van het stijgen van de zeespiegel onze voortdurende aandacht en daarmee geld.”

Precariobelasting is de vergoeding die het waterschap ontvangt voor het leggen van kabels en leidingen in bermen en gronden die in eigendom zijn. Daarnaast vallen als gevolg van het snelle herstel na de Coronapandemie en de hiermee gestegen wereldwijde vraag naar energie en grondstoffen investeringen fors duurder uit. De Begroting 2022 en Meerjarenraming 2022-2025 worden behandeld in de algemene vergadering van 18 november a.s.

Middelburg, 28 oktober 2021

Arjan Goossen
team Communicatie
tel. 06-14316137

Twitter: @waterschap 
Facebook: www.facebook.com/scheldestromen