Waterschapsbegroting 2020: realistisch en evenwichtig

25 okt 2019

Het dagelijks bestuur van Scheldestromen presenteert op donderdag 21 november a.s. de eerste begroting en meerjarenraming aan de algemene vergadering. Belangrijk uitgangspunt is het waterschapsbrede bestuursakkoord dat in oktober jl. is vastgesteld door de algemene vergadering en de Strategienota 2019-2023. Dit bestuursakkoord met de titel ‘Waterschap Scheldestromen, klaar voor de toekomst!’, werd voor het eerst in overleg met alle fracties in de algemene vergadering opgesteld.

Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Deze begroting laat een mooi evenwicht zien tussen onze ambitie, schuldpositie en de tarieven. Veiligheid is en blijft topprioriteit. Daarnaast is het belangrijk om ons watersysteem zodanig in te richten dat we zoveel mogelijk zoet regenwater vasthouden en zo min mogelijk uitmalen. Zoetwater is essentieel voor onze landbouw, industrie en scheepvaart.”

Bestuursakkoord

De ontwikkeling van de lastendruk en de schuldpositie van het waterschap zijn een belangrijk onderdeel van het waterschapsbrede bestuursakkoord. Hierin staat dat de waterschapslasten betaalbaar moeten blijven voor de Zeeuwse bevolking en dat de financiële positie van het waterschap ook voor toekomstige generaties houdbaar blijft.

Concreet betekent dit dat de lastendruk volgend jaar met 4,5% stijgt. Dit wordt veroorzaakt door gestegen exploitatiekosten en een inflatieniveau 2,5%. Behalve de traditionele kerntaken staat het waterschap ook voor nieuwe opgaven, zoals het adequaat inspelen op maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie, circulaire economie, duurzame energie en zorg voor onze leefomgeving.

Denis Steijaert: “Het veilig en klimaatbestendig maken van Zeeland in breedste zin van het woord is onze taak. Deze begroting voorziet daarin. Daarnaast is er voldoende geld beschikbaar voor het uitvoeren van onze traditionele kerntaken.”

Investeringsvolume

Het investeringsvolume voor 2020 bedraagt 30 miljoen euro. Dit wordt besteed aan projecten op het gebied van de waterschapstaken. Voorbeelden zijn de planuitwerkingsfase van de dijkversterking in Hansweert, de optimalisatie van het watersysteem in de Kruispolder (gem. Hulst) en diverse wegreconstructies verspreid over Zeeland, het renoveren van rioolgemalen bij Borsele, Wilhelminadorp en Zaamslagveer. Ook vindt er in 2020 groot onderhoud plaats aan de waterzuiveringen Walcheren, Terneuzen, Hulst en Willem-Annapolder (gemeente Kapelle). Daarnaast vinden er verspreid in Zeeland diverse baggerprojecten plaats ter optimalisatie van het watersysteem.