Waterschap vernieuwt rioolgemaal Kamperland

13 mei 2019

Op maandag 13 mei start het waterschap met werkzaamheden in de omgeving van het ri-oolgemaal aan de Ruiterplaatweg in Kamperland. Een deel van de rioolleiding vanaf het gemaal wordt vervangen, later dit jaar wordt het rioolgemaal vernieuwd. De werkzaamhe-den zijn nodig om de inzetbaarheid van het gemaal te kunnen waarborgen. Tijdens de werkzaamheden wordt rioolwater gewoon afgevoerd naar de rioolwaterzuivering zodat om-wonenden net als normaal kunnen douchen en het toilet kunnen doortrekken. Het vervan-gen van de persleiding kost € 150.000,-.

Werkzaamheden

Om de nieuwe rioolleiding te leggen, wordt een boring gedaan. Vanaf de hoek van de Berg-eendlaan, waar een boorinstallatie komt te staan, wordt de nieuwe leiding onderdoor de zeedijk geboord. De verkeershinder blijft daarmee beperkt omdat er tijdens de werkzaam-heden één weghelft beschikbaar is. De werkzaamheden voor de boring duren ongeveer een week. De weken daaropvolgend vinden er vanaf de aansluiting met de Onrustweg, graaf-werkzaamheden in de wegberm plaats. Volgens planning wordt het eerste deel van de werkzaamheden op 24 mei afgerond.

Vervolg

Na de bouwvak wordt het rioolgemaal vernieuwd. De pompen van het gemaal worden ver-vangen. Ook krijgt het rioolgemaal een nieuwe elektrische installatie. Het leidingwerk rondom wordt aangepast en het beton in de kelder krijgt een nieuwe beschermlaag. Tot slot wordt een nieuwe verharding rondom het gemaal aangebracht.

Tijdens de werkzaamheden aan het rioolgemaal wordt een tijdelijke pompinstallatie buiten het gemaal geplaatst. Deze tijdelijke pompinstallatie is geluidsarm, maar kan voor direct omwonenden enige overlast veroorzaken. Wanneer de werkzaamheden van het rioolgemaal gereed zijn, wordt de nieuwe leiding aangesloten op het rioolsysteem. In het najaar wordt de oude leiding aan de achterzijde van de zeedijk verwijderd.

Hinder

Het waterschap kan helaas niet voorkomen dat omwonenden en toeristen hinder ondervin-den van de werkzaamheden. Naast enige verkeershinder veroorzaken de boor- en graaf-werkzaamheden geluidsoverlast. De werkzaamheden vinden uitsluitend plaats tussen 07.00 en 19.00 uur. Omdat de nieuwe leiding door een waterkering geboord wordt, moeten de werkzaamheden buiten het stormseizoen plaatsvinden. Het stormseizoen loopt van 1 okto-ber tot 1 april, daarom worden de werkzaamheden tussen april en oktober uitgevoerd. 

Afvalwater

Rioolgemalen zorgen ervoor dat het afvalwater van woonkernen wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het rioolwater schoongemaakt en gaat het uiteindelijk terug de natuur in. Van de Ruiterplaatweg gaat het afvalwater uiteindelijk naar de zuive-ring Camperlandpolder aan de Bosdijk.