Waterschap verlaagt belastingtarief Watersysteemheffing Gebouwd

12 jan 2022

Het belastingtarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd wordt verlaagd van 0,05803% naar 0,05677% van de WOZ-waarde voor de eigenaren van gebouwde objecten. Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Als gevolg van de forse stijging van de WOZ-waarden in Zeeland wordt er een hogere belastingopbrengst voorzien. Dit willen we teruggeven aan de burger, zodat deze niet onnodig op kosten wordt gejaagd.”

Vaststelling belastingtarieven

De belastingtarieven van het waterschap worden elk najaar vastgesteld door de algemene verga-dering. Het tarief voor de Watersysteemheffing Gebouwd is gebaseerd op een prognose van de waardestijging van onroerende goederen voor het komende jaar. Deze prognose wordt in augustus opgesteld. Inmiddels is deze prognose naar boven bijgesteld. Dit betekent dat als gevolg van de hogere waardestijging van onroerende goederen er ook een hogere belastingopbrengst gerea-liseerd wordt. Het gaat om een verwachte hogere belastingopbrengst van € 770.000,-- voor 2022. Het waterschapsbestuur vindt het redelijk dat dit aan de burger teruggegeven wordt.

De Watersysteemheffing Gebouwd is de bijdrage die eigenaren van onroerende goederen als huizen, bedrijfspanden, loodsen, etc. betalen aan de kosten van bescherming tegen wateroverlast. De tariefsverlaging zal naar verwachting op 27 januari a.s. door de algemene vergadering worden vastgesteld.

Middelburg, 12 januari 2022