Waterschap vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

24 jul 2020

Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoet water uit de Reigerbergsche- en Eerste Bathpolder bij Rilland kosteloos beschikbaar aan agrariërs die aangrenzende percelen hebben buiten dit gebied. Mede op verzoek van ZLTO neemt het waterschap deze tijdelijke maatregel van 27 juli tot 15 oktober 2020. 

Na drie jaren van extreme droogte biedt het waterschap op deze manier een helpende hand binnen de bestaande zoetwatervoorziening. Het waterschap benadrukt dat agrariërs zelf verantwoordelijk zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen aan klimaatverandering en de daarbij behorende zoetwateromstandigheden om het bedrijfsrisico in de toekomst te verkleinen. 

Voorziening zoet water

In de Reigerbergsche polder en Eerste Bathpolder wordt via het Volkerak Zoommeer zoet water ingelaten in tijden van droogte. In de jaren tachtig en negentig is er samen met agrariërs uit deze streek een inlaat en een aanvoersysteem aangelegd. Het waterschap heeft het watersysteem op deze voorziening aangepast, waarvoor deelnemende agrariërs jaarlijks betalen voor aanleg en onderhoud om het zoet water binnen het gebied te ver-spreiden via het slotensysteem. Partijen buiten het aanvoergebied hebben destijds aangegeven niet te willen investeren in de zoetwatervoorziening. De afgelopen droge jaren hebben geleidt tot bewustwording en urgentie bij niet deelnemende agrariërs om het zoetwateraanvoergebied uit te breiden.

Piekmomenten of overschot

Afhankelijk van de weersomstandigheden kent de voorziening piekmomenten en momenten van overschot. Op piekmomenten is er voldoende of net onvoldoende zoet water om de gebruikers binnen de polder te voorzien. Maar er zijn ook momenten waarin zoet water ongebruikt de Westerschelde instroomt. Dit is wanneer het regent of de vraag door de gebruikers binnen de polder is afgenomen. In deze gevallen is er een overschot aan zoet water dat gebruikt zou kunnen worden door derden. 

Sms-dienst zoet water

Door de tijdelijke maatregeln van het waterschap is het voor aangrenzende agrariërs mogelijk om een eventueel overschot aan zoet water te gebruiken voor beregening. Percelen die tegen het aanvoergebied gelegen zijn mogen kosteloos gebruikmaken van het overschot van zoet water. De niet-betalende agrariërs die hiervoor in aanmerkingen komen, ontvangen een brief van het waterschap en hebben percelen in onderstaande polders: 

  • Tweede Bathpolder;
  • Stroodorpepolder;
  • Oud Mairepolder;
  • Fredericapolder;
  • Zimmermanpolder.

Via een geautomatiseerd systeem ontvangen agrariërs een sms wanneer er zoet water beschikbaar is om te onttrekken. Agrariërs ontvangen opnieuw een sms wanneer de grens bereikt is en er geen water meer onttrokken mag worden. 

Het water in het aanvoergebied uitsluitend is beschikbaar voor directe onttrekkingen. Dat betekent dat het alleen via leidingen of via het oppervlaktewatersysteem mag worden verspreid. Het gebruik van tankwagens is hierbij niet toegestaan. Voorwaarde is dat agrariërs rekening houden met andere weggebruikers en overlast door leidingen op de weg voorkomen. 

Verkennen structurele uitbreiding voorziening

Agrariërs uit de aangrenzende gebieden hebben aangegeven om samen met ZLTO te zoeken naar passende toekomstige oplossingen voor droogte. Enerzijds binnen het eigen bedrijf, anderzijds naar technische en financiële mogelijkheden om de bestaande zoetwatervoorzie-ning uit te breiden. Waterschap Scheldestromen is vanuit zijn kerntaken waterbeheerder en daarmee niet verantwoordelijk voor het leveren van zoet water, maar stelt capaciteit en middelen beschikbaar voor dit initiatief en ondersteunt deze verkenning.