Waterschap plant bijna 1.900 nieuwe bomen in Zeeland

31 okt 2018

Het waterschap start in november met de werkzaamheden van het Groenbestek 2018/2019. Dit groenbestek voorziet in het rooien van oude en zieke bomen en vervanging hiervan door nieuwe aanplant. De rooiwerkzaamheden beginnen in Schouwen-Duiveland en verplaatsen zich vervolgens naar Zeeuws-Vlaanderen. Voorbeelden van rooilocaties zijn de Kampersedijk in Zaamslag en de Nieuw Westenrijkdijk in Terneuzen. Daarnaast wordt er gerooid aan de Groeneweg in Vlissingen, de Oranjezonweg in Oostkapelle en de Kraaijertsedijk in ’s-Heerenhoek.

In totaal worden er op 49 plekken bomen en struiken gerooid en op 42 locaties wordt er teruggeplant. Het gaat om bijna 1.900 bomen. Terugplanten is vaak niet direct mogelijk, omdat de grond waarop de gerooide bomen stonden eerst tot rust moet komen. Dit kan een jaar duren. Wettelijk is het waterschap verplicht om gerooide beplanting binnen drie jaar terug te planten.

Het rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap is gesitueerd langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties.

Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Hierbij houdt het waterschap zorgvuldig rekening met de cultuurhistorische waarde en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten.

Assortiment

Om de variatie in het landschapsbeeld te bevorderen, worden er veel verschillende soorten bomen en struiken aangeplant. Het assortiment aan te planten struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, liguster, meidoorn, els, vlier, boswilg en gelderse roos. De aan te planten boomsoorten zijn o.a. populieren. Deze zijn kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. Deze boomsoort kwam na de Tweede Wereldoorlog erg in zwang, omdat deze snel groeit en zo de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel kon vervangen. Echter, de maximale levensduur van een populier bedraagt 40 jaar. Daarnaast worden er iepen, wilgen, esdoorns, linden, abelen en eiken geplant.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2019 afgerond zijn en worden uitgevoerd door H4A uit Sas van Gent.