Waterschap plant bijna 1600 nieuwe bomen in Zeeland

18 nov 2019

Het waterschap start in november met de werkzaamheden van het Groenbestek 2019/2020. Dit groenbestek voorziet in het rooien van oude en zieke bomen en vervanging hiervan door nieuwe aanplant. De rooiwerkzaamheden beginnen in Zeeuws-Vlaanderen en vinden vervolgens verspreid over Zeeland plaats. Voorbeelden van rooilocaties zijn de Breeweg bij Koudekerke, de Loodijk in Zuidzande en de Langeweg bij Nieuw-Namen. De gerooide bomen worden aansluitend teruggeplant.

In totaal worden er op 35 plekken bomen en struiken gerooid en op 31 locaties wordt er teruggeplant. Het gaat om bijna 1.600 bomen. Terugplanten is vaak niet direct mogelijk, omdat de grond waarop de gerooide bomen stonden eerst tot rust moet komen. Dit kan een jaar duren. Wettelijk is het waterschap verplicht om gerooide beplanting binnen drie jaar terug te planten. Het vinden van geschikte terugplantlocaties is soms lastig. In overleg met de Provincie en gemeenten worden compensatielocaties gezocht.

Het rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap is gesitueerd langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties.

Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Hierbij houdt het waterschap zorgvuldig rekening met de cultuurhistorische waarde en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten. Een voorbeeld hiervan is de Rijnsburgseweg in Oostkapelle.

Assortiment

Om de variatie in het landschapsbeeld te bevorderen, worden er veel verschillende soorten bomen en struiken aangeplant. Het assortiment aan te planten struiken bestaat uit veldesdoorn, kornoelje, kardinaalsmuts, liguster, meidoorn, els, vlier, boswilg en gelderse roos. De aan te planten boomsoorten zijn o.a. populieren. Deze zijn kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. Deze boomsoort kwam na de Tweede Wereldoorlog erg in zwang, omdat deze snel groeit en zo de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel kon vervangen. Echter, de maximale levensduur van een populier bedraagt 40 jaar. Daarnaast worden er iepen, wilgen, esdoorns, linden, abelen en eiken geplant.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2020 afgerond zijn en worden uitgevoerd door Zandee uit Kloetinge.