Waterschap legt natuurvriendelijke oevers aan bij ‘s-Gravenpolder

04 jun 2018

Ten zuidoosten van ’s-Gravenpolder legt waterschap Scheldestromen vanaf begin juni natuurvriendelijke oevers (nvo) aan. Over een lengte van ongeveer 900 meter verbreedt het waterschap de huidige waterloop. De werkzaamheden vinden plaats op percelen in de driehoek van de Heer Jansdijk, Langedijk en het Essedijkje. Een groot gedeelte van de grond wordt afgevoerd en een gedeelte verwerkt aan een landbouwperceel aan de Vierwegen. Omdat de werkzaamheden gepaard gaan met extra verkeersbewegingen zijn aanwonenden aangeschreven en gevraagd tijdens de werkzaamheden extra alert te zijn op omliggende wegen.

Werkzaamheden

Uit de oever komt ongeveer 22.000 m³ grond vrij. Dat zijn gemiddeld 150 vrachtwagens grond per week. Het waterschap neemt maatregelen om de werkzaamheden en het bijbehorende transport veilig te laten verlopen. De duur van de werkzaamheden is gepland op ongeveer zes weken, maar zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Regen kan het werk vertragen. De werkzaamheden zijn naar verwachting half juli gereed, aannemingsbedrijf E.V.S. B.V. voert het werk uit.

Omdat de werkzaamheden tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) plaatsvinden, voeren we voorafgaand aan de werkzaamheden inspecties uit op de aanwezigheid van nesten.

Natuurvriendelijk

De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.