Waterschap investeert fors in veiligheid

13 mei 2019

Het waterschap boekt een gering overschot over het jaar 2018. Dat blijkt uit de Jaarverslaggeving. Het bruto-overschot bedraagt € 840.000,-- maar dit wordt voor bijna 8 ton veroorzaakt door werkzaamheden die in 2018 waren begroot, maar waarvan de uitvoering in 2019 plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat er sprake is van een klein positief resultaat van
€ 44.000,--.

 

Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “We hebben hard gewerkt om Zeeland qua waterbeheer toekomstbestendiger te maken. Terugkijkend op de afgelopen vier jaar kan ik zeggen dat er veel is geïnvesteerd in veilige waterkeringen en wegen, het voorkomen van wateroverlast- of tekort en schoon en gezond oppervlaktewater, terwijl de stijging van de lasten binnen de perken is gebleven!”

 

Het investeringsvolume is hoger dan in voorgaande jaren. Het totaalbedrag was 33,6 miljoen euro. Dit is deels veroorzaakt door een inhaalslag van in het verleden geplande investeringen. De gedane investeringen zijn ook fors goedkoper uitgevoerd dan aanvankelijk geraamd. De investeringen die in 2018 (financieel) afgerond werden, zijn bijna 2,2 miljoen euro goedkoper gerealiseerd. Dat is 11% minder dan het oorspronkelijke ramingsbedrag. Hiermee laat het waterschap zien grip te hebben op de uitvoering van investeringen.

 

Investeringen

Een van de grootste projecten die het waterschap in 2018 afrondde was de ombouw van de waterzuivering Walcheren tot zgn. ‘energiefabriek’. Dit project begon in 2017 en had tot doel om de zuivering geheel energieneutraal te laten functioneren en bovendien energie op te wekken voor circa 380 huishoudens. Met dit project was ruim 9,1 miljoen euro gemoeid. Een investering op het gebied van Waterkeringen was de vervanging van de elektrische installatie van de keersluis in Zierikzee.

 

Ook in de verkenningsfase van de dijkversterking Hansweert werd veel tijd en geld geïnvesteerd. Het waterschap streeft ernaar om de belanghebbenden en de omgeving zoveel mogelijk bij de uitvoering te betrekken. Dit vergt meer voorbereiding vooraf, maar biedt een veilige dijk die qua ruimtelijke inpassing draagvlak geniet van de omgeving.

 

Verkeersveiligheid is en blijft belangrijk voor het waterschap. Daarom investeert het waterschap in de aanleg van vrijliggende fietspaden. In 2018 realiseerde het waterschap de aanleg van een fietspad tussen Kortgene en Colijnsplaat (€ 2.398.000,--) en tussen Goes en Kattendijke voor een bedrag van 1,7 miljoen euro en een fietspad langs de Ruiterplaatweg (€ 373.000,--). Vanaf 2019 investeert het waterschap structureel 1 miljoen extra in wegreconstructies, zodat onze wegen veilig en begaanbaar blijven. Het totaalbedrag van wegreconstructies komt dan op € 2.345.000,-- per jaar.

 

Goed en efficiënt waterbeheer wordt in deze periode van klimaatverandering steeds belangrijker. Het waterschap onderkent dit al erg lang. Daarom investeert Scheldestromen al jaren in de aanleg van waterberging. In 2018 werd er 7,3 kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd voor een bedrag van ca. € 2.500.000,--. Investeringen in een goede en efficiënte bedrijfsvoering zijn noodzakelijk. Het waterschap gaat steeds digitaler werken. Als moderne overheid circuleert er geen papieren post meer, maar gaat alles digitaal. Al deze documenten moeten ook voor de toekomst behouden en vindbaar blijven. Hierin investeerde het waterschap € 213.000,--.

 

Naast de investeringen die het waterschap doet in de taakgebieden, voert het waterschap ook beheer en onderhoud uit aan installaties, wegen en waterkeringen, om het functioneren en de veiligheid optimaal te houden.

 

Dit is de laatste jaarrekening van de voorgaande bestuursperiode. Op 6 juni a.s. wordt deze voorgelegd aan de algemene vergadering. Steijaert: ”In de voorgaande bestuursperiode hebben we gewerkt om Zeeland veiliger en waterbestendiger te maken in combinatie met een financieel robuust waterschap. Dit alles tegen een geringe lastenstijging voor de Zeeuwse burger. Ik beschouw dit als een mooi slotakkoord van ons bestuursprogramma ‘Zeeuws & Betaalbaar’.”