Waterschap geeft Uitwateringskanaal en Passageule grote opknapbeurt

03 sep 2021

Vanaf begin september start waterschap Scheldestromen met het baggeren van het Uitwa-teringskanaal en de Passageule vanaf Cadzand tot nabij Waterlandkerkje. Over een lengte van achttien kilometer krijgen de watergangen een grote schoonmaakbeurt om de wateraf-voer te verbeteren. Ook wordt bijna twaalf kilometer van de oeverbescherming vervangen. KWS Infra BV voert de werkzaamheden uit. Om overlast te beperken worden de werkzaamheden volledig vanaf het water uitgevoerd. 

Baggeren

Door het baggeren wordt de waterafvoer verbeterd en is beter peilbeheer mogelijk. Met het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag van de bodem, verbetert ook de waterkwaliteit. Dit zorgt uiteindelijk voor een betere leefomgeving voor plant en dier. De baggerspecie wordt met een baggerzuiger verwijderd en via drijvende leidingen getransporteerd. Met deze werkwijze is geen transport over de weg nodig en wordt de overlast tot een minimum beperkt.

Hergebruik uitkomende bagger

De bagger uit het kanaal wordt op twee manieren nuttig en duurzaam hergebruikt. Een deel van de vrijkomende baggerspecie wordt op een aangrenzend perceel te drogen gelegd. Wanneer de baggerspecie is ingedroogd wordt het gebruikt om percelen op te hogen en te verbeteren. Het overgrote deel van de baggerspecie wordt gebruikt om de voormalige zandwinput ‘de Lieter’ aan de Margarethaweg in Oostburg natuurlijk in te richten. In het project wordt zo’n twaalf hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd.    

Werk aan de oever

Om de afvoer van water te waarborgen en het afbrokkelen van oevers te voorkomen wordt de beschoeiing langs de oever vervangen en verstevigd. De oude beschoeiingen worden vervangen door duurzame kunststof oeverbeschoeiingen of een oeververdediging van breuksteen. 

Voorbereiding

Voordat de baggerwerkzaamheden konden starten zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is afgelopen winter de beplanting langs het kanaal gesnoeid en is er onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. 

Kosten

De kosten van het project bedragen zo’n tien miljoen euro. Daarvan is 1,1 miljoen euro bekostigd uit de POP3 subsidie. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland. 

 

Het Uitwateringskanaal en de voormalige getijdengeul Passageule liggen in West-Zeeuws-Vlaanderen. De Passageule ligt ten westen van Waterlandkerkje en gaat over in het Uitwateringskanaal tot aan Cadzand-Bad.