Waterschap baggert Stierskreek bij Aardenburg

20 apr 2020

Waterschap Scheldestromen start met het baggeren van de Stierskreek, tussen het Lap-schuursche Gat en de Herendreef bij Aardenburg. De grote schoonmaakbeurt van de kreek is nodig om de waterafvoer van de kreek te verbeteren. De werkzaamheden worden uitge-voerd door aannemerscombinatie Kloosterman –Smits BV/Van der Lee en duren waarschijn-lijk tot half oktober. De kosten bedragen ongeveer vier miljoen euro. Voor het project is een POP3 subsidie aangevraagd bij de Provincie Zeeland. 

Baggeren

Door het baggeren wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd en is beter peilbe-heer mogelijk. Ook verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag op de bodem. De kreek wordt met een zuigerbootje gebaggerd. Via een drij-vende leiding wordt de baggerspecie naar naastgelegen landbouwpercelen getransporteerd waarop de grond verspreid wordt. Op die manier is transport over de weg niet nodig en wordt de overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uit-eindelijk gebruikt kan worden om percelen op te hogen en kwalitatief te verbeteren. Deze manier van werken is niet alleen duurzaam, maar ook de goedkoopste manier om de werk-zaamheden uit te voeren.

 


De Stierskreek ligt ten westen van Aardenburg tegen de grens van België.


Niet gesprongen explosieven

Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevechtshandelingen in West-Zeeuws-Vlaanderen hebben plaatsgevonden, is zowel bij de voorbereidingen als tijdens de bagger-werkzaamheden veel aandacht voor veiligheid. Vooraf is een bureaustudie gedaan en heeft er in de kreek een uitgebreid detectieonderzoek plaatsgevonden. Verdachte objecten waar-van vermoed wordt dat het niet gesprongen explosieven zijn met een groot kaliber, worden voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden benaderd en geruimd. Munitie met kleinere kalibers wordt door middel van een speciale zeefinstallatie gescheiden van de baggerspecie. De baggerwerkzaamheden vinden onder specifieke veiligheidseisen plaats en er wordt uit-sluitend gewerkt met gecertificeerde bedrijven.

Doelstellingen 

Het baggeren van de Stierskreek komt voort uit het Baggerprogramma Grote Wateren van het waterschap. Met de baggerwerkzaamheden wordt een bijdrage geleverd aan verschil-lende doelen: 
•    Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater;
•    Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden; 
•    Waterbeheer 21e eeuw (WB21) goede waterafvoer en voldoende waterberging onder ex-treme situaties. 

Werk waterschap gaat door

Ondanks corona gaat waterschapswerk zo veel mogelijk door. Vanzelfsprekend worden de landelijke maatregelen en richtlijnen van het RIVM strikt opgevolgd. Waar mogelijk worden werkzaamheden, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd.