Waterkeringenbeheerplan

Om de sterkte en stabiliteit van dijken en duinen te kunnen blijven garanderen en op welke manier dat gedaan wordt, stelt het waterschap het waterkeringbeheerplan op. Het huidige plan loopt tot 2020. De koers voor het beheer en onderhoud van de Zeeuwse dijken en duinen staat hierin op hoofdlijnen weergegeven. Het plan houdt rekening met maatschappelijke veranderingen, nieuwe wet- en regelgeving en onze eigen doelen en ambities. Dit is een plan met een looptijd van meerdere jaren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Wat het waterschap de komende jaren doet aan de zorg voor veiligheid tegen overstromingen.
  • Hoe door regelmatige toetsingen berekend kan worden of onze zeedijken en duinen nog wel aan alle veiligheidseisen voldoen.
  • Hoe elk jaar de onderwateroevers langs onze waterkeringen gepeild worden.
  • Voor welke activiteit op of bij een waterkering u een vergunning van het waterschap moet vragen. Dit staat ook in de keur van waterschap Scheldestromen.
  • Nieuwe manieren om de dijken en duinen nog efficiënter te beheren. Daarbij houdt het waterschap rekening met natuur en milieu en ook recreatie. Dijken en duinen zorgen niet enkel voor veiligheid, maar zijn ook belangrijk voor de natuur en recreatie. Soms zijn deze functies niet met elkaar te verenigen. In het waterkeringbeheerplan wordt aangegeven welke functie op welke waterkering voorrang krijgt.

 

Meer informatie:

Het Wateringenbeheerplan 2016-2020 (pdf, 6,47 MB)

Legger Waterkeringen 2012