Waterdunen

We hebben de kust versterkt bij Waterdunen, het kustvak tussen Breskens en Groede. De werkzaamheden vonden plaats van 2013 tot medio 2016. De kustversterking Waterdunen start bij 't Killetje en loopt door tot de vogeltelpost en buurtschap 't Zandertje. Voor de kust ligt een diepe getijdengeul. We konden daarom niet zeewaarts versterken, anders zou het zand door de sterke stroming zo weer terug in zee verdwijnen. De duinen zijn dan ook landwaarts versterkt. Om deze reden is camping Napoleon Hoeve afgebroken. Op de plek waar de camping lag, is nu een nieuw, sterk duin aangelegd tegen de bestaande dijk. Tussen ‘t Killetje en het Zandertje is circa 1,5 miljoen m³ grond en circa 400.000 m³ zand aangevoerd. Daarvoor is grond ontgraven uit de kreken en geulen van het natuur- en recreatiegebied Waterdunen dat door Provincie Zeeland wordt aangelegd. Het zand is aangevoerd vanuit de Noordzee met zandhoppers. Bovenop de grond en klei is zand aangebracht. Het hoogste duin is zo'n 18 meter hoog. De breedte van dit klimaatduin bedraagt circa 300 meter en is gemiddeld 14 meter hoog, de kruinhoogte van de bestaande dijk bedraagt 11 meter. We noemen het een klimaatduin, omdat het dermate groot en sterk is dat het bescherming moet bieden voor 200 jaar.

Getijdenduiker

Het waterschap heeft in opdracht van Provincie Zeeland een getijdenduiker aangelegd in de waterkering bij ‘t Killetje. De getijdenduiker is niet nodig voor de kustveiligheid, maar is belangrijk voor het natuur- en recreatiegebied. Door de getijdenduiker kan straks het Westerscheldewater gecontroleerd het gebied in en uit stromen. De getijdenduiker bestaat uit vier kokers. Er zijn drie kokers om het getij te regelen. De vierde koker zorgt voor de afvoer van polderwater via het gemaal.

Recreatie- en natuurgebied Waterdunen

Waterdunen is een bijzonder project, want naast de kustversterking legt Provincie Zeeland een natuur- en recreatiegebied aan van schorren en slikken. In de plannen is plaats voor een duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha), een hotel en 400 recreatiewoningen (op 40 hectare) in de nieuwe duinen en schorren. Ook worden nieuwe wegen, paden en parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze ideeën worden gecombineerd met de aanleg van 250 hectare natuur in een gebied met gecontroleerde getijdewerking. Deze zilte natuur met slikken, schorren en geulen biedt aan kustvogels voedsel en broedgelegenheid, maar is ook prachtig om doorheen te wandelen. Vijf partijen werkten samen in het project Waterdunen: Provincie Zeeland (trekker van het project), gemeente Sluis, waterschap Scheldestromen, Molecaten en Het Zeeuwse Landschap. Lees meer over het project Waterdunen op www.waterdunen.com.