Waterbeheer in de toekomst

Hoe pakken we het waterbeheer in de toekomst aan? Op die vraag gaan we in in het Waterbeheerplan 2016 - 2021. Onze leefomgeving staat voortdurend onder invloed van externe invloeden. Denk aan de gevolgen van klimaatverandering zoals veranderende neerslagpatronen. Waterbeheer in stedelijk en landelijk gebied heeft te maken met belangrijke en forse opgaven. Zonder aanpassing in de waterhuishouding en inrichting van het gebied, hebben die veranderingen op lange termijn grote gevolgen. Denk aan toenemende risico's op wateroverlast of verslechtering van de waterkwaliteit tijdens langere periodes van droogte. In het waterbeheerplan lees je hoe het waterschap zich voorbereidt op toekomstig waterbeheer.

Bekijk het volledige Waterbeheerplan 2016 – 2021 (pdf, 6,01 MB) of lees de samenvatting hieronder.

Samenvatting Waterbeheerplan

Functie en doel Waterbeheerplan

In het Waterbeheerplan 2016-2021 laten we de hoofdlijnen zien van ons beleid op het gebied van watersystemen en afvalwaterketen. Het waterschap heeft daar namelijk een specifieke verantwoordelijkheid voor. Wettelijk vastgelegde taken zoals het zorgen voor een goed functionerend regionaal watersysteem en voor het doelmatig zuiveren van afvalwater. Ook hebben we de taak om het watersysteem en de afvalwaterketen toekomstbestendig te maken zodat we gevolgen van de klimaatverandering kunnen opvangen.

Dit waterbeheerplan staat voor verbinding van ons werk met het werk van andere overheden: Provincie Zeeland, gemeenten, Rijkswaterstaat, naburige Vlaamse waterbeheerders en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. We scheppen randvoorwaarden voor gebruikers, maar bieden ook mogelijkheden en meerwaarde voor maatschappelijke gebruikers zoals burgers, agrariërs, terreinbeheerders, ondernemers en bedrijven, recreanten.

Visie

"Doelmatig beheer van watersystemen en afvalwaterketen. Deze zijn robuust en toekomstbestendig ingericht".

Doelen

Het watersysteem en de afvalwaterketen in het beheergebied zijn in 2027 op orde, ook voor de klimaatomstandigheden die worden verwacht. Concreet betekent dat voor het watersysteem de volgende doelen:

  • Watersystemen zijn zo ontworpen dat ernstige en langdurige wateroverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen: oppervlaktewater treedt niet vaak buiten zijn oevers.
  • De gehanteerde waterpeilen zijn afgestemd op het grondgebruik oftewel de functies landbouw, natuur en wonen: goed waterpeil onder normale omstandigheden.
  • Zorgen voor waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: gezond oppervlaktewater.
  • Faciliteren van een verantwoord gebruik van het beschikbare zoetwater.


Voor de afvalwaterketen vertalen we dit naar de volgende doelen:

  • In de afvalwaterketen van de toekomst wordt afvalwater op een duurzame en efficiënte manier ingezameld en gezuiverd, zodat het geen bedreiging vormt voor volksgezondheid en omgevingskwaliteit.

Wat we gaan doen

Het beheer en onderhoud richten we op het in stand houden van het waterlopenstelsel voor berging, doorvoer en afvoer van overtollig water. Daarnaast passen we het watersysteem waar nodig aan om aan de doelen te (blijven) voldoen. Ook zetten we ons in om emissies die nadelig zijn voor de waterkwaliteit, te beperken. In de afvalwaterketen gaan we de energie efficiency verbeteren. Dat doen we door duurzame energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. Ook geven we in de afvalwaterketen prioriteit aan het veilig stellen van de vereiste functionaliteit door knelpunten weg te nemen en (groot) onderhoud uit te voeren. Het Waterbeheerplan 2016 - 2021 is op 19 november 2015 door de algemene vergadering vastgesteld.