Water in stad en dorp

Klimaatverandering merken we overal, dus ook in steden en dorpen. Heftige hoosbuien met veel neerslag in korte tijd of lange(re) perioden van droogte hebben effect op uw directe woonomgeving. Een groot deel van uw belastinggeld besteden we aan watermaatregelen binnen de bebouwde kom.  

Ieder zijn verantwoordelijkheid!

Ook u kunt maatregelen treffen om verdroging of wateroverlast op uw perceel te voorkomen. Denk aan het plaatsen van een regenton, het schoonhouden van dakgoten en het aanleggen van een groene tuin in plaats van een tuin vol tegels.

Wat doet de gemeente?

Binnen de bebouwde kom is uw gemeente verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater via de riolering. Ook voor de opvang van (schoon) hemelwater via riolering of liever nog in sloten en vijvers. Heeft u last van water op straat, bel uw gemeente.

Wat doet het waterschap?

Vanaf de gemeentegrenzen vervoert het waterschap afvalwater, via persleidingen, naar de rioolwaterzuiveringen om het schoon te maken. Overtollig hemelwater voeren we via het waterlopenstelsel van sloten en vijvers af naar het buitenwater. Stroomt de sloot over? Bel het waterschap.

Wat doen we samen?

Gemeente en waterschap zetten samen een mix van inrichtings-, beheer- en onderhoudsmaatregelen in om het watersysteem zo robuust mogelijk te maken. Waar nodig en waar mogelijk verbeteren we de middelen om hemelwater boven- en ondergronds op te vangen. Daarnaast proberen we om zoveel mogelijk (schoon) hemelwater van de riolering af te koppelen en direct naar oppervlaktewater te leiden. Daarmee verminderen we het aantal overstorten vanuit volle rioleringen op oppervlaktewater. Zo verbeteren we de kwaliteit van het oppervlaktewater en ontlasten we de rioolwaterzuivering. 

Video met ondertiteling