Voorstel coalitie waterschap Scheldestromen definitief

24 mei 2019

Nieuw bestuur zet in op breed gedragen waterschapsakkoord

Het voorstel van de formateurs voor een nieuw dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen is gereed om op 6 juni 2019 voor te leggen aan de algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om uitvoering te gegeven aan de meest kansrijke optie zoals die door preformateur Ad Schenk is geadviseerd. Het nieuwe bestuur bestaat uit Partij voor Zeeland, CDA, SGP en leden van de vaste zetels Bedrijven en Ongebouwd. Op initiatief van formateurs Marien Weststrate en Denis Steijaert is de portefeuilleverdeling snel tot stand gekomen:

  • Marien Weststrate (PvZ)                          Programma Wegen
  • Denis Steijaert (CDA)                                Financiën
  • Gert van Kralingen (SGP)                         Programma Afvalwaterketen
  • Luc Mangnus (Ongebouwd ZLTO)         Programma Water
  • Philipp Keller (Bedrijven VNO/NCW)   Programma Waterkeringen

Kerntaken voorop

Uitgangspunt van het nieuwe bestuur is om een zogenoemd breed gedragen waterschapsakkoord te smeden waarbij door alle partijen van de algemene vergadering een gezamenlijke ambitie wordt bepaald. Evenals het tempo waarin ambities gerealiseerd moeten worden. Wel heeft het nieuwe bestuur een aantal randvoorwaarden:

  • kerntaken staan voorop;
  • ambitieuze en innovatieve aanpak;
  • realistische en bedrijfsmatige insteek.

Klimaat belangrijk thema

In brede zin blijft klimaat een belangrijk thema voor het waterschap. Zeespiegelrijzing, zware neerslag, maar ook droogte en zoetwater zijn thema’s waar blijvend aandacht voor zal zijn. Het waterschap blijft alert op meekoppelkansen op het gebied van biodiversiteit. Tot slot wordt geprobeerd om initiatieven uit de streek zo veel mogelijk te faciliteren. Formateur Denis Steijaert: “Het wordt de grootste uitdaging om van deze ambitie zo veel mogelijk waar te maken binnen ons wenselijk financiële kader. Ondanks dat ons takenpakket steeds uitgebreider wordt, willen we de Zeeuwse burger niet te zwaar belasten. Uitgangspunt is om de tarieven niet meer dan één tot twee procent (exclusief inflatie) te laten stijgen.”

Formateurs Marien Weststrate en Denis Steijaert hebben het coalitievoorstel in korte tijd definitief gemaakt. Samen hebben de fracties van het nieuwe bestuur 17 van de 30 zetels. Tijdens de algemene vergadering van 6 juni 2019 worden de nieuwe db-leden benoemd.