Visrecht

Een goede visstand is ons uitgangspunt!

Wij zijn verantwoordelijk voor een gezonde visstand op onze binnenwateren. Door een goede waterkwaliteit en inrichtingsmaatregelen, zoals natuurvriendelijke oevers en vispassages, verbeteren wij de visstand. Naast deze maatregelen kunnen visserijactiviteiten een effect hebben op de visstand. Het is voor ons van belang om met visrechthebbenden goede afspraken te maken over het te voeren visserijbeheer, zodat een gezonde visstand op de lange termijn gewaarborgd blijft.

 

Nieuw visrechtenbeleid - wat gaat er veranderen?

We hebben een nieuw beleid ingezet om het visrecht van het waterschap beter te benutten. Op die manier behouden en bereiken we een gezonde visstand voor nu en in de toekomst. Afspraken met de visrechthebbende zijn enkel praktisch en doelmatig wanneer deze gemaakt worden voor een aaneengesloten water waarbinnen de visstand zich beweegt. Meer informatie over de veranderingen vindt u in de folder.

Heeft u een visrechtovereenkomst met het waterschap en wilt u deze opzeggen? Dat kan via het afmeldformulier.

 

Huurovereenkomst visrecht

Dit is de gebruikelijke vorm van verhuur van het visrecht. Een huurovereenkomst wordt standaard voor zes jaar afgesloten. Een huurovereenkomst geeft de huurder het visrecht van een perceel, waarbij afspraken en voorwaarden in de Algemene Voorwaarden worden opgenomen. Zesjarige huurovereenkomsten worden automatisch van rechtswege verlengd. In de praktijk loopt een huurovereenkomst dus altijd door totdat de huurder opzegt of overlijdt.

 

Machtiging visrecht

Een machtiging geeft de partij die de machtiging ontvangt de mogelijkheid te vissen op het betreffende water. De duur kan verschillen en is afhankelijk van de situatie. Het visrecht ligt bij de eigenaar (waterschap Scheldestromen) of eventuele huurder. Wanneer de huurder van het visrecht een machtiging aan een derde partij wil verstrekken, gebeurt dat in overleg met het waterschap.

 

Wat houdt het visrecht in?

Het visrecht is een recht om te vissen, zoals dat juridisch is beschreven in de Visserijwet 1963. Het visrecht is voorbehouden aan de visrechthebbende. De visrechthebbende is de eigenaar van de grond onder het water, de eigenaar van een heerlijk visrecht of degene die het visrecht huurt van de eigenaar. Het recht om te mogen vissen houdt het volgende in: Het te water brengen, te water hebben, het lichten of ophalen van vistuigen alsmede het op enigerlei andere wijze pogen om vis uit het water te bemachtigen.

Het uitzetten en uitzaaien van vis

Onder vis wordt verstaan door de Minister aangewezen vissoorten en schaal- en schelpdieren. Een afgeleide van het visrecht is het doen van onderzoek naar de visstand en het stellen van regels aan de visserij via een schriftelijke toestemming.

 

Visstroperij

Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht veel waarde aan naleving van de Visserijwet en zet zich daarom in voor een goede controle van visdocumenten (VISpas) en handhaving van de visserijregels. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft de beschikking over zo’n 30 Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die jaarlijks meer dan 15.000 controles uitvoeren. Deze BOA’s hebben naast het uitvoeren van controles ook een rol als ‘gastheer’ van onze wateren. Verder voeren de BOA’s – veelal in samenwerking met de NVWA, ‘groene’ BOA’s en de Politie – acties uit om visstroperij tegen te gaan. Naast de vele BOA´s bezit Sportvisserij Zuidwest Nederland drie controleboten waarmee efficiënte controles en stroperijacties uitgevoerd worden op de grote wateren.

 

Landelijk meldpunt visstroperij

Bent u getuige van visstroperij? Geef dit dan direct door op www.meldvisstroperij.nl. Dit landelijke meldpunt is 24/7 bereikbaar en in het leven geroepen om visstroperij, zowel met de hengel als beroepsvangtuigen, (zolang het maar het meenemen van vis betreft) effectiever te kunnen bestrijden. Melding maken doet u door een klik op de kaart en het invullen van een standaardformulier, zodat dit snel en zo volledig mogelijk gebeurt. Met direct de juiste informatie, inclusief cruciale details zoals de exacte locatie, tijdstip en kenteken- of registratiegegevens van voer- of vaartuig voorhanden, kan er snel en doeltreffend actie worden ondernomen. Sportvisserij Zuidwest Nederland kan de melding zelf oppakken door middel van de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s), en/of sportvisserij controleurs of de melding doorzetten naar een andere opsporingsinstantie (politie/NVWA/terrein beherende instantie). Bij urgente situaties gelieve de NVWA (0900-0388) of de politie te bellen (0900-8844) of bij levensbedreigende situaties belt u 112.