Verkiezingen waterschap 2023

Als inwoner van Zeeland, die op 15 maart 2023 18 jaar of ouder is, mag u uw stem uitbrengen voor de nieuwe leden van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. Daarmee bepaalt u mee over de toekomst van water in uw buurt en wie in ons bestuur komt. Er valt namelijk echt iets te kiezen: over hoe we wonen, hoeveel belasting we betalen en zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen besteden. Door op 15 maart te gaan stemmen, heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over veilig, schoon en voldoende water en veilige plattelandswegen.


De algemene vergadering van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid op hoofdlijnen en controleert of dat beleid goed wordt uitgevoerd. Onze algemene vergadering bestaat uit 30 leden verdeeld over verschillende politieke partijen. U kunt nu stemmen op kandidaten voor 26 plaatsen in het bestuur. Deze kandidaten zijn verdeeld over 12 partijen. Deze mensen vertegenwoordigen de belangen van u als ‘ingezetene’. Daarnaast worden de -, agrarische (2) en natuurbelangen (2) vertegenwoordigd via 4 zogenoemde geborgde zetels. Deze zetels worden niet gekozen via verkiezingen. Zij worden benoemd door de ZLTO en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE). De dijkgraaf is voorzitter van de algemene vergadering.
 

Meer informatie over de verkiezingscampagne vindt u op: waterschapsverkiezingen.nl

Op 15 maart zijn ook de verkiezingen van de Provinciale Staten. Kijk op zeeland.nl voor meer informatie over die verkiezingen. 

Geen geborgde zetels meer voor ‘bedrijven’

Op 16 december verscheen de nieuwe wet op het laatste moment nog in het Staatsblad. De wet gaat daarmee gelden voor deze waterschapsverkiezingen.

Wat gaat er precies veranderen?

* De categorie bedrijven krijgt geen zetels meer in de algemene vergadering (av).
* De categorie ongebouwd gaat van 3 naar 2 zetels in de av.
* De categorie natuurterreinen gaat van 1 naar 2 zetels in de av. 
* De grootte van de av blijft dit jaar nog gelijk. Dit betekent dat op 15 maart 2023 gestemd kan worden voor 26 leden. Voorheen waren dit er 23.
Het verplicht opnemen van een geborgde zetel in het dagelijks bestuur vervalt. 

De verkiezingen voor alle waterschappen vinden plaats op 15 maart 2023, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten. In 2015 en 2019 vonden deze verkiezingen ook gezamenlijk plaats. De gemeenten zorgen voor de stembureaus waar u voor zowel het waterschap als de provincie uw stem kan uitbrengen.