Vergunningen ABC

Begrippenlijst watervergunning, voor het aanvragen van een watervergunning kijk op Wanneer vraag ik iets aan?

 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

B

Beschermingszone A
Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn.

Beschermingszone B
Aan de beschermingszone A grenzende zone die als zodanig in de legger is opgenomen waarin ter bescherming van het waterstaatswerk en de beschermingszone A voorschriften krachtens de keur van toepassing zijn.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Bevoegd gezag
Publiekrechtelijk bestuursorgaan (Rijk, Provincie, Gemeente of Waterschap) dat bevoegd is besluiten te nemen of beschikkingen af te geven en te handhaven.

Bronbemaling
Het onttrekken van grondwater voor het uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.
 

G

Grondwater
Water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen.
 

I

Infiltreren van water
Water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater.

Insteek
De snijlijn tussen talud en maaiveld.
 

K

Keur
De Keur stelt regels in belang van het watersysteem en geeft aan welke activiteiten in de buurt van leggerwateren en waterkeringen wel en niet zijn toegestaan.

Kunstwerk
(Waterstaatkundig) bouwwerk dat van belang is voor de functie die waterstaatswerken hebben, dan wel uit anderen hoofde behoort tot of gelegen is in, op, over of onder een waterstaatswerk.
 

L

Leges
Een vergoeding die men aan het waterschap verschuldigd is indien door het waterschap een bepaalde (administratieve) dienst wordt verleend. Bijvoorbeeld als u een vergunning aanvraagt omdat u een dam wilt aanleggen.

Legger
Als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet en waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger is er een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staan aangegeven. Bekijk voor meer informatie ook de Toelichting Legger oppervlaktewaterlichamen 2021 (.pdf, 274,24 kB).

Leggerwater
Een oppervlaktewaterlichaam dat op de legger is aangegeven.

Lozen
Het door middel van een werk brengen van water in een oppervlaktewaterlichaam, zonder dat het water daarbij uit een ander oppervlaktewaterlichaam wordt gehaald.
 

M

Mantelbuis
Een buis waardoor (meerdere) kabels en leidingen kunnen worden doorgevoerd. Mantelbuizen kunnen bij een kruising van een waterkering verschillende functies hebben.
  1. Het afvoeren van lekkende gassen en vloeistoffen. Hierbij moet de mantelbuis zover worden doorgevoerd dat het uitstromende medium geen gevaar voor de waterkering kan opleveren;
  2. Het opvangen van gronddruk en verkeersbelasting (zettingbelasting).
 
Mantelbuizen dienen aan beide uiteinden, blijvend waterdicht te worden afgesloten.

 

N

Noodvoorzieningen
Onttrekkingsinrichtingen die gebruikt worden in buitengewone omstandigheden, zoals: brandputten, noodstroomaggregaten, sprinklerinstallaties en nooddrinkwatervoorzieningen.

 

O

Onderhoudsstrook behorend bij een leggerwater
Een strook van 7 meter aan weerszijden van een leggerwater, gemeten vanaf de insteek van dat leggerwater.

Onttrekken
Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.

Onttrekkingsrichting
Inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater.

Oppervlaktewaterlichaam
Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.


P

Primaire waterkering
Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen zoals bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet.

Proefbronnering
Een tijdelijke onttrekkingsinrichting waarbij bij wijze van proef grondwater wordt onttrokken.
 

R

Regionale waterkering
Regionale waterkeringen zijn de waterstaatkundig van belang zijnde waterkeringen anders dan primaire waterkeringen, die als zodanig zijn aangewezen op de bij de Waterverordening Zeeland 2009 behorende kaart, zoals bedoeld in artikel 2.2 van deze verordening. Binnendijken met waterstaatkundige functie zijn per definitie regionale waterkeringen.
 

T

Talud
De hellende oppervlakten van de zijdelingse begrenzingen van een oppervlaktewaterlichaam of waterkering.
 

V

Vaarweg
Voor de scheepvaart openstaande wateren. In Zeeland zijn dat: Grevelingen, Oosterschelde, inclusief Zoommeer, Veerse Meer, Westerschelde. Het Kanaal door Walcheren, Het Kanaal door Zuid-Beveland, Het Schelde-Rijnkanaal, Het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
 

W

Waterbesluit
Het Waterbesluit regelt het beheer en gebruik van de watersystemen in Nederland en is een nadere uitwerking van bepalingen die in de Waterwet zijn genoemd. In dit besluit wordt ook onder meer de vaststelling van een landelijke rangorde bij (dreigende) watertekorten, de zogenaamde verdringingsreeks vastgelegd.

Waterhuishoudkundige functies
De door- en afvoer van water of berging van water of de ecologische functie van een oppervlaktewaterlichaam.

Waterkering
Kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben. Zie ook: primaire waterkering en/of regionale waterkering

Waterregeling
Bevat regels ten aanzien van de organisatie van het waterbeheer, kaarten betreffende de toedeling van beheer, de begrenzing van oppervlaktelichamen en de aanwijzing van de drogere oevergebieden, alsmede regels voor gegevensverstrekking aan het Rijk ingevolge Europese verplichtingen.

Waterschapswet
De Waterschapswet regelt onder andere de status van Waterschappen als publiekrechtelijk bestuursorgaan. Besluiten tot instelling en opheffing van een waterschap worden gedaan door Provinciale Staten met goedkeuring door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze wet regelt bijvoorbeeld ook welke taken Waterschappen hebben en de bevoegdheid tot het heffen van belasting.

Waterstaatwerk
Oppervlaktewaterlichaam, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet.

Watersysteem
Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.

Watervergunning
Vergunning als bedoeld in de Waterwet; voor handelingen in het watersysteem moet een watervergunning worden aangevraagd. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een dam, het lozen van afvalwater, het onttrekken van grondwater of (ver)bouwen binnen een beschermingszone en een waterstaatswerk. In de watervergunning worden dan voorschriften opgenomen ter bescherming van het watersysteem.

Waterverordening Zeeland 2009
In deze (Provinciale) verordening is het huidige stelsel van regionale waterkeringen aangegeven en de veiligheidsnormen voor deze waterkeringen Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Werken
Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.