Uitreiking subsidie verkenningsfase dijkversterking Hansweert

13 dec 2017

Vanmiddag ontvangt het waterschap uit handen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de subsidiebeschikking voor de verkenningsfase van het dijkversterkingsproject Hansweert. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljoen euro en is bedoeld om de voorbereidingskosten van het project te dekken. Portefeuillehouder Waterkeringen Bert de Smet is blij: “De toekenning van dit bedrag is een erkenning voor ons werk en maakt duidelijk dat het HWBP vertrouwen heeft in de voorbereidingen die het waterschap treft om het dijkvak Hansweert ook in de toekomst veilig te houden.”

Dijkvak Hansweert

De dijk bij Hansweert werd tijdens de periodieke toetsing van de Zeeuwse dijken en duinen door het waterschap als onvoldoende beoordeeld, voor een lengte van bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde (tussen de monding van de sluizen) tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen.

Erik Kraaij van het Hoogwaterbeschermingsprogramma: “De dijkversterking bij Hansweert is een voorbeeldproject binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma omdat er met oog voor de omgeving vanaf de start wordt gekeken naar de beste en veiligste oplossing. Op deze dijk zijn strenge veiligheidsnormen van toepassing. Het dorp ligt er tegenaan, dus er is niet veel ruimte om te versterken. Door nu al mogelijkheden te verkennen samen met de omgeving, krijgen we straks een dijk waar hopelijk iedereen blij van wordt.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Hierin wordt landelijk tot 2028 ruim 1100 kilometer aan primaire dijken binnen meer dan 300 projecten aangepast aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiermee is Nederland vanaf 2050 weer beter beschermd tegen overstromingen en de klimaatverandering. Dit gebeurt samen met alle waterschappen en Rijkswaterstaat.