Uitgangspunten waterschapsbreed bestuursakkoord

14 jun 2019

Op 6 juni jl. werd het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap gekozen. Dit gebeurde tijdens de algemene vergadering. Ook de portefeuilleverdeling werd bekend. De leden van het dagelijks bestuur zijn:

  • Marien Weststrate (PvZ)                          Programma Wegen
  • Denis Steijaert (CDA)                                Financiën
  • Gert van Kralingen (SGP)                         Programma Afvalwaterketen
  • Luc Mangnus (Ongebouwd ZLTO)         Programma Water
  • Philipp Keller (Bedrijven VNO/NCW)   Programma Waterkeringen

Ook zijn de uitgangspunten voor een waterschapsbreed bestuursakkoord geformuleerd. Het streven  is om dit samen met de algemene vergadering verder uit te werken. De uitgangspunten voor dit akkoord staan hieronder weergegeven. Op 19 juni a.s. zal hierover tijdens een informele algemene vergadering van gedachten worden gewisseld.

Algemeen

1.Waterschap Scheldestromen blijft een zelfstandig waterschap.

2.Het waterschap is een functionele democratie waarvan de geborgde zetels een onderdeel zijn van het waterschapsbestuur.

Kerntaken en Organisatie

3.De vier kerntaken waterkeringen, afvalwaterketen, waterbeheer en veilige wegen staan niet ter discussie. Het waterschap past innovatieve methoden en technieken toe bij de uitvoering van de kerntaken. Het waterschap probeert altijd projecten en werkzaamheden op een slimme manier te koppelen, evt. samen met andere partners, zodat er een kostenvoordeel of overlastvermindering ontstaat. Extra taken kunnen pas worden uitgevoerd wanneer de businesscase financieel positief is en niet ten koste gaat van de kerntaken. Te denken valt aan het uitvoeren van succesvol uitgevoerde pilots binnen het maaibeleid, als dit niet ten koste van de veiligheid gaat. Aandacht voor cultuurhistorische elementen in ons landschap is belangrijk en doen we samen met andere partijen.

4. Een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelend bestuur en werkorganisatie zijn het uitgangspunt. Specifieke aandacht voor de werknemers van het waterschap. Immers zij zijn onze ogen en oren en dus een zeer belangrijke spil in de uitvoering van ons werk. Transparantie en verantwoording zijn hierbij leidende begrippen. Samenwerking met andere partijen, zoals de andere waterschappen, de andere Zeeuwse overheden, de Rijksoverheid, EU, bedrijven en maatschappelijke organisaties is nodig om de grote toekomstige opgaven op terrein van klimaat, duurzame, circulaire economie (terugwinnen grondstoffen uit zuivering water) en innovatie te realiseren. De inzet is om een win-winsituatie te creëren. Het waterschap is zich ervan bewust dat deze maatschappelijke opgaven het waterschap in de vier kerntaken beïnvloeden, maar anders dan in de landelijke, provinciale en gemeente politiek.

Klimaat

5. Het waterschap anticipeert bij de klimaatopgaven op basis van informatie uit reële klimaatstudies. Binnen het waterschap is en blijft de waterveiligheid prioriteit nummer 1. Alle haalbare en betaalbare oplossingen voor kust- en dijkverzwaring die mogelijk in de toekomst nodig zijn bij verschillende scenario’s van zeespiegelstijging moeten worden onderzocht. Tevens moet duidelijk en tijdig de ruimte worden gereserveerd in het gebied. Kortere periodes met hevige neerslag en langere periodes met droogte komen steeds vaker voor. Het waterschap werkt al langer samen met de gemeenten. Deze samenwerking wordt doorgezet. Om met eenvoudige en betaalbare kansen iets te doen in de dagelijkse praktijk bij de bewoners en bedrijven zet het waterschap in op een stimuleringsbeleid, waardoor ook de meerwaarde van de kleine betaalbare initiatieven ook breder bij bewoners en bedrijven onder de aandacht wordt gebracht. Wij hechten sterk aan burgerparticipatie.

Zoet water

6. In de afgelopen periode is een aanzet gemaakt met het zoetwaterbeleid van het waterschap. In de komende periode moet hieraan meer aandacht worden gegeven in de uitwerking van beleid en projecten, die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen. Per gebied moeten de mogelijkheden actiever met de regio en belanghebbenden in beeld worden gebracht. Samenwerking met gebiedsvertegenwoordigers die initiatiefnemer zijn, staat daarbij voorop. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer van zoetwater. Ondersteuning van innovatieve oplossingen is mogelijk.

7.Standpunt innemen over het Volkerak-Zoommeer. Waterschap Scheldestromen is tegen landinwaartse oplossingen voor natuurherstel (geen ontpoldering).
 

Biodiversiteit

8. Door het combineren van projecten kan het onderwerp biodiversiteit op een hoog plan worden gehouden en zo mogelijk naar een nog wat hoger niveau getild worden. Het waterschap zoekt naar verbindingen met  maatregelen in het kader van klimaatmitigatie en -adaptatie.

Financiën

9.De lastendruk mag met niet meer dan 1% tot 2% per jaar stijgen, exclusief inflatie. Behalve in 2022, omdat in dat jaar de precariobelasting wordt afgeschaft en het waterschap inkomsten derft. De inzet blijft een reëel en rechtvaardig tarief, dat uitgaat van een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk en het tarief tussen de categorieën. De netto schuldquote moet gezond blijven (lager dan 250%). Extra dividend dat het waterschap ontvangt van de Nederlandse Waterschapsbank gebruiken om toekomstige tegenvallers op te vangen en gebruiken om investeringen over te hevelen naar de exploitatie. Het waterschap wil het huidige kwijtscheldingsbeleid voorzetten.

 

10.De voor- en nadelen van waterspoor zullen opnieuw onderzocht worden. Waterspoor is het heffen van waterschapsbelasting op basis van verbruik van water. Daarnaast wordt onderzocht wat de kosten en baten zijn van het aanhouden van twee hoofdkantoren.