Start zandsuppletie bij Dishoek

28 apr 2020

Rijkswaterstaat is begonnen met de voorbereidingen voor het opspuiten van het strand tussen Dishoek en Vlissingen. De strandsuppletie start naar verwachting begin mei. Tijdens metingen in maart jl. door Rijkswaterstaat en het waterschap Scheldestromen bleek dat deze locatie nog net binnen de waterveiligheidsnorm viel. Om voor het komend stormseizoen (1 oktober 2020) gesteld te staan, wordt 210.000 m3 zand over een lengte van 860 meter over het strand verspreid.

 Portefeuillehouder Waterkeringen, Philipp Keller van waterschap Scheldestromen is blij: “Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in Zeeland. Daarom hebben wij ons sinds de februaristormen hard gemaakt voor een snelle zandsuppletie van de stranden waar de waterveiligheid nog net voldoet aan de norm. We zijn heel blij met deze snelle reactie van Rijkswaterstaat.”

 Bij stormen van februari sloeg heel veel zand weg van de stranden in Zeeland. Met name op Walcheren was dit het geval. Op sommige plekken voldoet de veiligheid van de kust nog net aan de basisveiligheidsnorm. Bij nieuwe schade als gevolg van een storm zou de veiligheid van de kust dan in het geding zijn.

Het zand voor de versterking van kust en duinen komt uit de Sardijngeul, deze vaargeul ligt in de aanloop van de Noordzee naar de Westerschelde nabij Vlissingen. Vanwege het getij verzandt deze geul waardoor deze te ondiep kan worden voor de scheepvaart. Baggerschepen houden de vaargeul op de juiste waterdiepte. De overige geplande suppleties in Zeeland ten behoeve van de waterveiligheid (Westkapelle/Zoutelande en Schouwen/Weskop) worden in het reguliere aanbestedingsproces verder uitgewerkt en voor 2022 uitgevoerd.

Waterveiligheid
Het garanderen van de waterveiligheid van Nederland is een van de belangrijkste taken van Rijkswaterstaat en de waterschappen. Nederland mag niet kleiner worden en moet meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarom onderhoudt Rijkswaterstaat regelmatig de kust door zand vanuit zee op of vlak voor de kust aan te brengen.

Stikstof-uitspraak

Door de juridische onduidelijkheid die ontstond na de PAS-uitspraak van de Raad van State was het aanbesteden van kustlijnzorgsuppleties tijdelijk vertraagd. De afgelopen maanden is er gekeken naar de effecten van de uitspraak op alle Rijkswaterstaatsprojecten, waaronder kustlijnzorg. Omdat kustlijnzorg terugkomende werkzaamheden zijn, valt deze onder regulier beheer- en onderhoudswerk. Dat houdt in dat de aanbestedingen voor de kustsuppleties 2020-2021 weer opgestart kunnen worden.