RIVM: corona aangetroffen in rioolwater

30 mrt 2020

Het RIVM heeft bekendgemaakt dat corona ook in rioolwater kan worden aangetoond. Dit is bij metingen geconstateerd die het RIVM heeft uitgevoerd bij zuiveringen o.a. in Amsterdam en Tilburg. Bij Zeeuwse rioolwaterzuiveringen heeft het RIVM geen metingen uitgevoerd omdat daar geen directe aanleiding toe is.

Belangrijkste advies is dat (direct) contact met rioolwater, zoals altijd, voorkomen moet worden. Voor mensen/collega’s die werkzaam zijn met rioolwater voldoen reguliere beschermingsmaatregelen om hen ook tegen het coronavirus te beschermen. Bovendien lijkt de besmettelijkheid lager omdat het virus niet goed gedijt in rioolwater. Het virus is tot op heden nog niet gemeten in het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringsinstallaties (effluent).

Bekijk voor meer informatie het artikel van STOWA over corona en afvalwater 

 

Kan het gezuiverd afvalwater van een rioolwaterzuivering het oppervlaktewater besmetten?

Het virus is tot op heden nog niet gemeten in het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringsinstallaties (effluent). Het is belangrijk dat mensen contact met rioolwater vermijden. De rioolwaterzuiveringen lozen hun gezuiverde water op oppervlaktewateren zoals sloten, rivieren, meren en boezemkanalen. Het is altijd af te raden om in de buurt van die lozingspunten te gaan zwemmen of om op een andere manier contact met het water op die plek te hebben. Het coronavirus betekent geen wijziging van deze aanbeveling.

 

Kan ik als opdrachtnemer nog veilig werken op een zuivering? 

Onderzoeksbureau KWR doet onderzoek naar corona in rioolwater om de viruscirculatie in een populatie (stad of gemeente) te meten. Met de resultaten van dit onderzoek heeft de watersector waardevolle extra informatie in handen over de verspreiding van het virus onder de bevolking. De waterschappen houden de onderzoeksresultaten bij en volgen deze waar nodig op. Belangrijke voorlopige conclusie van het onderzoek is dat het risico om COVID-19 via contact met rioolwater (aerosolen) op te lopen, zeer gering is. 

Wanneer u op het terrein van een rioolwaterzuivering of bij een rioolgemaal werk moet uitvoeren, adviseren wij u om u aan dezelfde regels te houden als onze medewerkers. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende buitenkleiding, handschoenen, laarzen, veiligheidsbril, masker en/of gezichtsbescherming-FFP3. Al deze maatregelen om veilig met afvalwater te werken staan in de arbocatalogus van de waterschappen (deel 5 Omgaan met biologische agentia).  

Waterschap Scheldestromen volgt de landelijke richtlijnen van RIVM op de voet en volgt nauwkeurig de liveblog van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) over riool en corona. Hier is altijd de meest actuele informatie over dit onderwerp te vinden. Met specifieke vragen kunt u ook altijd terecht bij de STOWA.

 

Het coronavirus is aangetroffen in het riool. Nu.nl legt in een filmpje uit: waarom wordt er in jouw ontlasting gezocht naar het coronavirus?

 

Loop ik als omwonende van een waterzuiveringsinstallatie nu risico?

Door praten, hoesten of niezen van een geïnfecteerd persoon wordt het coronavirus verspreid. Het coronavirus is vooralsnog niet terug te zien in het gezuiverde water dat een zuiveringsinstallatie (RWZI) verlaat. Het virus gedijt niet goed in (riool)water. Het RIVM ziet geen verhoogd risico op besmetting van omwonenden via gezuiverd water dat een zuivering verlaat.

 

Kunnen mensen besmet worden met COVID-19 door contact met rioolwater?

Virussen zoals het coronavirus zitten vooral in druppeltjes snot, slijm en speeksel die in de lucht komen vanuit een geïnfecteerde persoon. Onlangs is bekend geworden dat COVID-19 ook in uitwerpselen van sommige patiënten is aangetroffen. Omdat het virus niet goed gedijt in (riool)water is het niet aannemelijk dat het virus kan worden overgedragen via rioolwater. In rioolwater zitten altijd al allerlei bacteriën en ziektekiemen. Het is daarom altijd en voor iedereen belangrijk om contact met rioolwater te vermijden. Het coronavirus betekent geen wijziging van deze aanbeveling.