Verzoek of aanvraag

Subsidieverzoek

Waterschap Scheldestromen staat middenin de maatschappij. Een van de middelen hiervoor is sponsoring, subsidie. In sommige gevallen gaat het waterschap tot sponsoring over, maar dan dient er wel te worden voldaan aan bepaalde criteria. Sponsoring is voor waterschap Scheldestromen bedoeld om er als organisatie voordeel van te ondervinden, bijvoorbeeld doordat het een bijdrage levert aan een positief imago of het verbeteren van de taak- of naamsbekendheid van het waterschap.

 

Rectificatie en aanvulling persoonsgegevens (AVG)

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). In onze privacyverklaring informeren wij u hoe het waterschap met uw persoonsgegevens omgaat en hoe u deze kunt inzien. Waterschap Scheldestromen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze het waterschap uw gegevens verwerkt en beschermt.

Watertoets

De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor voldoende en schoon water.

De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.
Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

Verzoek om milieu-informatie

Wilt u meer specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bestuursorganen, waaronder het waterschap, zijn verplicht milieu-informatie bekend te maken en te verstrekken. Dit is geregeld in het Verdrag van Aarhus (2004), dat ook door Nederland is ondertekend. Het indienen van een verzoek is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

U kunt milieu-informatie ook inzien via het register van het waterschap.

Verzoek Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Wilt u andere informatie van het waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van het waterschap.

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt de toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt zelf allerlei informatie over beleid, bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een Wob-verzoek indienen bij het algemeen bestuur van een waterschap.

Abonneren op RSS - Verzoek of aanvraag