Vergunningen ontheffingen en verplichte meldingen

Aanvraag ontheffing wegen

Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig. Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden.

Verplichte melding activiteiten

Is er sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild raakt zoals een spuitmachine die in de sloot rijdt, of lekkage aan spoelapparatuur of doet zich bij een lozing vanuit een gebouw een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, danwel doet zich bij het onderhouden van een bouwwerk, brug of woonboot een voorval voor met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater.  Op grond van de algemene regels dient u voorzorgsmaatregelen nemen. Ook moet u dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen acht uur na het voorval) melden bij het waterschap.

Aanvraag watervergunning

Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

 

Water of stoffen lozen

Wilt u water of stoffen lozen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot, watering, of kanaal? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater te lozen.

Voor lozingen is een watervergunning nodig van het waterschap. In bepaalde gevallen kunt u volstaan met een melding.

Abonneren op RSS - Vergunningen ontheffingen en verplichte meldingen