Positief resultaat waterschap van 1,1 miljoen euro

15 mei 2018

De algemene vergadering behandelt op 30 mei a.s. de jaarverslaggeving van het waterschap. Er resteert over 2017 een batig exploitatiesaldo van € 1,1 miljoen euro. Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Het batig slotsaldo wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en is niet structureel. We mogen ons dus absoluut niet rijk rekenen. Maar we zijn tevreden met dit resultaat.”

Er werd € 115.000 ontvangen voor de inbreng van het waterschap in de Projectorganisatie Waterveiligheid. Ook werd het maaiwerk voordeliger aanbesteed. Hiervan vielen de kosten circa € 700.000 lager uit. Bij de taak van de afvalwaterketen werden ook voordelen gerealiseerd. De kosten van chemicaliën vielen € 276.000 lager uit. Dit komt door een lagere belasting van de zuiveringsinstallaties en een gunstig contract voor de levering van suikerwater dat eerder inging dan verwacht. Ook waren de opbrengsten uit eigendomsbeheer € 449.000 hoger dan geraamd. Ook werd er een voordeel geboekt bij het aanbesteden van de telefonie.

Het nettoresultaat wordt toegevoegd aan de reserves van het waterschap.

Investeringen

Daarnaast is er minder geld uitgegeven aan de geplande investeringen. Denis Steijaert: “Door verschillende oorzaken ondervonden we tegenslag bij een aantal investeringen. Bijvoorbeeld de geplande ombouw van de rwzi Breskens werd vertraagd als gevolg van een landelijk tekort aan heipalen en er waren problemen met de aanbesteding. Hierdoor werd het project vertraagd.”

Ook viel het aanbestedingsbedrag van het fietspad Korenweg in Lewedorp lager uit. Voor het programma Watersystemen ontving het waterschap in 2017 forse bijdragen vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP-3). Deze subsidies zorgden voor lagere nettokosten van de hiermee uitgevoerde projecten.

De investeringsbestedingen vielen circa 2 miljoen euro lager uit, omdat de in 2017 afgeronde projecten gemiddeld ruimschoots binnen het beschikbaar gesteld krediet zijn afgerond. Dit geld blijft dus over in de kas van het waterschap om nieuwe investeringen te kunnen doen.

Ook dit jaar heeft het waterschap een volledig goedkeurende controleverklaring ontvangen van een onafhankelijke accountant. Deze verklaring richt zich op twee aspecten: rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening. Op beide punten scoorde het waterschap voldoende.