ondernemer

Melden muskusrat

Muskusratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. Zeeland is daarom een provincie waar deze waterratten het uitstekend naar hun zin hebben. Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door de muskusrat actief te bestrijden. Ons werkgebied is met zo’n 14.000 kilometer oever uitgestrekt en waterrijk. Ondanks intensief speurwerk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Meld ons waar u een muskusrat of de sporen van een muskusrat heeft gezien!

 

Klacht aanbesteding

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Indien u gedurende een aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in het document Klachtafhandeling aanbesteden Waterschap Scheldestromen.

Subsidieverzoek

Waterschap Scheldestromen staat middenin de maatschappij. Een van de middelen hiervoor is sponsoring, subsidie. In sommige gevallen gaat het waterschap tot sponsoring over, maar dan dient er wel te worden voldaan aan bepaalde criteria. Sponsoring is voor waterschap Scheldestromen bedoeld om er als organisatie voordeel van te ondervinden, bijvoorbeeld doordat het een bijdrage levert aan een positief imago of het verbeteren van de taak- of naamsbekendheid van het waterschap.

 

Bezwaar tegen waterschapsbelasting

Elk jaar valt hij weer op de mat: de aanslag waterschapsbelastingen. Niet het leukste om te ontvangen, maar wel noodzakelijk. Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor de bescherming van Zeeland tegen overstromingen, het zuiveren van uw rioolwater, veilige wegen en fietspaden in het buitengebied en het tegengaan van wateroverlast bij regen of juist tekorten aan water bij droogte. De waterschapsbelastingen worden geheven en geïnd door Sabewa Zeeland.

Aanvraag ontheffing wegen

Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig. Het waterschap Scheldestromen verleent deze ontheffing als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de ontheffing aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden.

Watertoets

De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor voldoende en schoon water.

De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.
Maar ook als bijvoorbeeld een particulier of ondernemer een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig heeft, komt de watertoets aan de orde.

Pagina's

Abonneren op RSS - ondernemer