Besluit

De GLB-regeling is onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij agrariërs bovenop de basispremie subsidie kunnen verkrijgen door extra maatregelen te nemen op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem en lucht en biodiversiteit. Voorbeelden zijn het inrichten van landschapselementen zoals waterlopen, houtwallen en kruidenrijke bufferstroken. 

De algemene vergadering heeft voor het jaar 2024 inzake het in gebruik geven van waterschapssloten als landschapselement in het kader van de GLB-regeling besloten tot 'ja, mits’. 

Lees hier het volledige besluit van de algemene vergadering. 

Aanmelden

Vul onderstaand formulier in om uw waterlopen op te geven voor de GLB-regeling 2024. Invullen kan tot en met 31 mei a.s.

Voorwaarden voor het opgeven van sloten voor de GLB-regeling

1. De waterlopen kunnen voor 2024 door de agrariërs worden opgegeven als landschapselement voor de Gecombineerde opgave. Het besluit voor de resterende GLB periode 2025-2027 volgt op een later moment. 

2. Er mogen alleen waterlopen worden opgegeven die aan uw percelen grenzen. De waterlopen dienen lijnvormig te zijn en voor 90% smaller te zijn dan 10 meter; dit geldt voor de gehele waterloop. De breedte van een waterloop wordt gemeten van insteek tot insteek, dus inclusief oever/talud. Indien het perceel aan een van de zijden van de waterloop niet door u in gebruik of beheer is, mag u tot het midden van de waterloop opgeven. Er dient sprake te zijn van de inrichting van eenjarige kruidenrijke akkerranden van tenminste 3 meter breed langs de opgegeven waterlopen. Volgens de regeling dient de begroeiing op de bufferstrook aanwezig te blijven tot minimaal 1 oktober, voor minimaal 25 % van de strook. Het onderhoud van Scheldestromen vanaf 15 augustus mag hierdoor niet in het geding komen. 

3. De terbeschikkingstelling van de waterlopen zal worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst per agrarische onderneming. Een algemene toestemming zoals in 2023 is niet meer mogelijk. Scheldestromen zal de terbeschikkingstelling door middel van een (collectieve) Didam-publicatie bekend maken.  

4. Het invullen en ondertekenen van dit webformulier is voldoende om de waterlopen te mogen opgeven vóór 15 mei 2024. De definitieve overeenkomst wordt zo snel mogelijk opgesteld. 

5. Er wordt vóór 15 november onderzocht of met de terbeschikkingstelling van de waterlopen sprake is van staatssteun. De definitieve instemming voor het gebruik van de waterlopen wordt alleen verstrekt wanneer staatssteun niet aan de orde is.

6. De financiële en juridische risico’s voor Scheldestromen, samenhangend met punten 2 en 5 zullen worden uitgesloten in de overeenkomsten. 

7. Scheldestromen zal de eventuele gemaakte kosten doorberekenen aan de deelnemende agrariërs. Indien er meer duidelijkheid over deze kosten is, zullen wij u informeren. U behoudt het recht om af te zien van de definitieve overeenkomst. 

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de GLB-regeling. 

Welke waterlopen mag ik opgeven?

Alleen aan uw percelen grenzende lijnvormige droge en natte waterlopen, die voor 90% smaller zijn dan 10 meter mogen worden opgegeven. Dit geldt voor de gehele waterloop. De breedte wordt gemeten van insteek tot insteek, dus inclusief oever/talud. Indien u het perceel aan een van de zijden van de waterloop niet in gebruik of beheer heeft, mag u tot het midden van de waterloop opgeven.   

Wordt om een tegenprestatie gevraagd?

Langs de droge en natte waterlopen die u opgeeft, dient u kruidenrijke akkerranden van tenminste 3 meter breed in te richten, met eenjarige gewassen conform de regeling. 

Is een algemene toestemming voldoende, zoals in 2023?

Een algemene toestemming is niet meer mogelijk. Er zullen voor 2024 schriftelijke overeenkomsten per agrariër worden opgesteld.  

Hoe moet ik de toestemming aanvragen?

U kunt uw gegevens invullen in een webformulier dat vanaf 1 mei a.s. beschikbaar is op deze pagina, waarbij u instemt met de voorwaarden van Scheldestromen. Dit is voldoende om de waterlopen vanaf heden te mogen opgeven voor het GLB. De benodigde definitieve overeenkomst wordt hierna zo snel mogelijk opgesteld.

Wat zijn de voorwaarden die nog nader worden onderzocht?

In 2024 wordt met behulp van het GLB regiebureau onderzocht of er onverhoopt sprake is van staatssteun. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van staatssteun, dan zal de opgave van waterlopen moeten worden gewijzigd of ingetrokken.  

Zijn er nog andere aandachtspunten waarmee we rekening moeten houden?

Volgens de regeling dient de bufferstrook voor minimaal 25% (75 cm) begroeid te blijven tot minimaal 1 oktober. Het onderhoud van het waterschap vanaf 15 augustus mag hierdoor niet in het geding komen. Eventuele risico’s zijn voor de agrariër.  

Scheldestromen zal de eventuele gemaakte kosten doorberekenen aan de deelnemende agrariërs. Indien er meer duidelijkheid over deze kosten is, zullen wij u informeren. U behoudt het recht om af te zien van de definitieve overeenkomst.   

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u deze mailen naar glb@scheldestromen.nl. Ook op de website van RVO kunt u veel informatie vinden.