Onderzoek naar hergebruik gezuiverd afvalwater bij RZWI in Ritthem

04 okt 2022

Wat is er nodig als je gezuiverd afvalwater, effluent, uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZWI) zoals in Ritthem wil hergebruiken in de land- en tuinbouw? Dat onderzoekt een consortium onder leiding van Wageningen University & Research met o.a. waterschap Scheldestromen, HZ University of Applied Sciences en PureBlue. Voor de nazuivering van het water is dinsdag 4 oktober een speciale container met meet- en zuiveringsapparatuur van PureBlue uit Kapellebrug op het terrein van de RZWI geplaatst.  

De partners van het project Effluent Fit 4 Food (EF4F) verwachten dat het onderzoek helpt om de hoeveelheid kwalitatief goed irrigatiewater voor de land- en tuinbouw te vergroten en daarmee de afhankelijkheid van grondwater te verminderen. Dit is belangrijk omdat er steeds vaker, zoals deze zomer ook weer bleek, langdurige perioden van droogte zijn in Nederland.  

De tekorten aan irrigatiewater worden ook in Zeeland nijpender. Bovendien is verzilting een probleem. “Dit innovatieve onderzoek maakt deel uit van het landelijke onderzoek naar het verwijderen van medicijnresten en andere microverontreinigingen uit effluent. In samenwerking met onze kennispartners zoeken wij naar de juiste oplossingen. Ons doel is dat in tijden van droogte ons gezuiverd afvalwater waarde krijgt en dit op een veilige manier beschikbaar kan komen voor de land- en tuinbouw”, zegt dagelijks waterschapsbestuurder Gert van Kralingen.  

Kwaliteitseisen  

De Europese Unie heeft in 2020 vastgesteld aan welke minimale kwaliteitseisen afvalwater moet voldoen om te kunnen (her)gebruiken voor irrigatie in de land- en tuinbouw. De onderzoekspartijen onderzoeken of en hoe het water uit de RWZI in Ritthem aan deze eisen kan voldoen.  

Het onderzoek en nazuivering gebeurt in een container met een pilotinstallatie van PureBlue. Het bedrijf uit Kapellebrug ontwikkelt allerlei manieren om water te zuiveren zodat het opnieuw kan worden gebruikt. “We staan voor een grote opgave als het gaat om waterbeschikbaarheid en de kwaliteit daarvan. Dat kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen met beleid en onderzoek, maar daar zijn ook praktische oplossingen voor nodig”, zegt directeur Angelo de Mul van PureBlue.   

Verwijderen en Analyseren  

In de pilotinstallatie in Ritthem is apparatuur geïnstalleerd waarmee kan worden onderzocht hoe en in welke mate microverontreinigingen worden verwijderd. Het project ontwikkelt ook nieuwe technologie voor het testen of en zo ja, welke verontreinigingen in het water zitten na de zuivering. “Het is vooral uitdagend om te bepalen waar je op moet analyseren”, zegt onderzoeker Bart Letterie van de HZ. “Er bestaan veel verschillende soorten microverontreiniging: medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, hormonen en drugs. Dit komt allemaal in het riool. Wij analyseren zo breed mogelijk, op duizenden parameters. De volgende stap is de interpretatie van de data om daarna te bepalen hoe efficiënt de technieken werken om de verontreiniging te verwijderen.”  

Ingebruikname pilotinstallatie  

De installatie staat op het terrein van Waterschap Scheldestromen bij de RZWI in Ritthem. Deze is dinsdag 4 oktober tussen 14.30 en 16.00 uur feestelijk in gebruik genomen. Dagelijks bestuurder Gert van Kralingen van waterschap Scheldestromen, directeur Angelo de Mul van PureBlue en onderzoeker Bart Letterie van de HZ waren hierbij aanwezig. Een aantal andere betrokken onderzoekers was er ook.  

 

Op de website van Wageningen University&Research vindt u van het project een publicatie

Projectpartners

De volgende kennisinstellingen, waterschappen, agrarische belangenorganisaties, technologieleveranciers en overheden leveren een bijdrage aan dit onderzoek: 

Wageningen Food & Biobased Research, Wageningen Plant Research, Wageningen Food Safety Research, HZ University of Applied Sciences, waterschap Scheldestromen, PureBlue Water B.V., HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, waterschap Brabantse Delta, Nederlandse Fruittelers Organisatie NFO, microLAN B.V., Pharem Biotech AB, Provincie Zeeland, Provincie Noord-Brabant en de Topsectoren Agri&Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. 

Fotografie: AV-dienst HZ