Noodzakelijke stijging waterschapsbelasting in 2023

19 sep 2022

Op 30 juni 2022 stelde de algemene vergadering de voorjaarsnota vast. Hierin werd, op basis van de toen beschikbare cijfers, uitgegaan van een lastenverzwaring van 5,5-6% voor 2023. Er werd afgesproken om te blijven monitoren of dit realistisch zou blijven en als uitgangspunt zou kunnen dienen voor de begroting van 2023. Inmiddels zijn er drie maanden voorbij, is de inflatie verder gestegen en laten de nieuwe prognoses opnieuw fors meer inflatie zien.


Hierdoor moet de stijging van de waterschapsbelasting helaas worden bijgesteld. Om de kerntaken te kunnen blijven uitvoeren, is het dagelijks bestuur genoodzaakt de AV voor te stellen de lasten met maximaal 11% te verhogen. Een hele vervelende boodschap voor de belastingbetaler. Zeker in een tijd waarin alles duurder wordt. Omdat het overgrote gedeelte van de begroting bestaat uit belastinginkomsten, zijn wij genoodzaakt om de stijgende kosten door te berekenen.


We leven in een bijzondere tijd. Er is sprake van forse inflatie en op alle gebieden is er een gebrek aan grondstoffen. Dat merken we als uitvoeringsorganisatie goed: de prijzen van grondstoffen voor afvalwaterzuiveringen, het wegonderhoud en het maaionderhoud blijven stijgen terwijl de onderhoudsopgave hetzelfde blijft. Ondanks dat er zoals ieder jaar kritisch is gekeken naar welk onderhoud noodzakelijk is, blijft de kostenstijging op het gebied van onderhoud flink. Bovendien heeft de AV in het voorjaar aangegeven dat het onderhoudsniveau niet naar beneden mag worden bijgesteld.


We staan voor schoon water, veilige wegen, sterke dijken en droge voeten.  Zeespiegelstijging en meer periodes van extreme droogte en extreme neerslag gaan extra investeringen van het waterschap vragen. Met meer dan 3.500 kilometer wegen, 12.500 kilometer waterlopen en 425 kilometer dijken en duinen, is dat een flinke opgave.


Naast de inflatie drukken er nog een aantal andere zaken op de begroting. Voor de personeelsorganisatie van ongeveer 500 mensen moeten de CAO afspraken worden uitgevoerd en vacatures ingevuld. Voor 2023 wordt rekening gehouden met een extra salariscomponent van naar verwachting 3%. Daarnaast staan we aan de lat voor de voorfinanciering van de dijkversterking bij Hansweert. Ook moet er worden geïnvesteerd in nieuwe projecten. Ondanks dat er een zorgvuldige afweging is gemaakt om alleen die projecten in de begroting op te nemen die haalbaar én betaalbaar zijn, is er een extra bestedingsvolume nodig van maximaal €9 miljoen.


De voorgestelde lastenverzwaring is een hele zure appel en tegelijkertijd willen we geen problemen vooruitschuiven. Want worden de tarieven in 2023 niet verhoogd, dan moeten de tarieven in 2024 nog veel verder worden verhoogd. Een incidentele greep uit de spaarpot lost de kostenstijging ook niet op. Bovendien zijn de meevallers van vorig jaar dit jaar al ingezet om de stijgende kosten te compenseren. Tegelijkertijd wordt het ambitieniveau zoals opgenomen in het Waterschapsbeheerprogramma kritisch tegen het licht houden.

Door nu daadkrachtig in te grijpen, voorkomen wij verrassingen in de toekomst.