Nieuwe zeedijk Hedwigepolder nog niet goedgekeurd

12 mei 2022

Waterschap Scheldestromen heeft de vervangende zeedijk die is aangelegd om het achter de Hedwigepolder liggende gebied te beschermen tegen overstromingen, nog niet goedgekeurd. Dit betekent dat de huidige primaire waterkering (Scheldedijk en Sieperdadijk) niet verder afgegraven kan worden om getijdenatuur in de Hedwigepolder te realiseren.

De reden dat de nieuwe, vervangende zeedijk door het waterschap nog niet goedgekeurd kan worden is dat de kreukelberm (steenbestorting) voor de dijk nog niet helemaal gereed is. Dit was voor het waterschap een voorwaarde, en onderdeel van eerder afgegeven ver-gunningen, om te komen tot het geven van toestemming voor het verder afgraven van de huidige primaire waterkering. Volgens de bouwer van de dijk, de Vlaamse Waterweg nv, is deze kreukelberm zo snel mogelijk gereed. Dit betekent dat waterschap Scheldestromen pas dan kan overgaan tot het goedkeuren van de nieuwe dijk. De huidige primaire waterke-ring mag nu dan ook niet verder afgegraven worden dan de overeengekomen hoogte van + 6.30 m NAP, zodat de waterveiligheid blijft geborgd en het achterliggende gebied daarmee veilig blijft tegen overstromingen.

Het waterschap toetst de nieuwe waterkering eveneens aan de waterwet. Dit betekent dat het waterschap controleert of deze en alle andere Zeeuwse dijken voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormering, zodat het achterland voldoende beschermd blijft tegen overstromingen.