Lek geconstateerd in rioolleiding bij de Mortiere

20 mrt 2019

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Update 20 maart

Volgens planning wordt bij droge weersomstandigheden de lekkage op dinsdag 26 maart hersteld. Betrokken organisaties en omwonenden worden geïnformeerd. Meer informatie volgt. 

Update 5 maart 12.15 uur

Voorbereiden herstel lekkage rioolleiding Mortiere

Onderstaand leest u hoe het waterschap het herstel van de lekkage in de rioolleiding bij de Mortiere in de gemeente Vlissingen voorbereidt.

Beheersbaar

De situatie ter plaatse is onder controle. De lekkage uit zich door water dat aan de oppervlakte komt op een landbouwperceel. Het afvalwater dat via het lek vrijkomt, wordt naar het naastgelegen, afgedamde slootje geleid. Een keer per dag komt een vrachtwagen om dit vieze water af te voeren naar de zuivering in Ritthem. Er is geen geuroverlast ter plaatse. Mensen die in en rond Middelburg wonen, kunnen gewoon het toilet doorspoelen, douchen etc. Het rioolwater wordt via de rioolleiding afgevoerd naar de zuivering in Ritthem.

Verschillende scenario’s

Ondertussen worden mogelijke scenario’s uitgewerkt voor het verhelpen van het lek, maar ook voor het geval dat het lek tussentijds uitgroeit tot een breuk met alle gevolgen van dien. Voor het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden van het voorkeursscenario is maatwerk nodig, het benodigde onderdeel voor reparatie moet speciaal gemaakt worden en heeft een levertijd van minimaal drie weken. De rioolleiding heeft een diameter van een meter, onderdelen voor dit soort grote leidingen liggen niet op voorraad.

Omdat de situatie beheersbaar is, wordt gewacht met het opgraven van de leiding. Wanneer dat wordt gedaan is er volgens experts een risico dat het lek in de leiding groter wordt door het wegvallen van de druk die de grond geeft. Uiteraard houdt het waterschap de situatie nauwlettend in de gaten.

Plan van aanpak

Totdat de lekkage volgens planning hersteld kan worden, treft het waterschap voorbereidingen zowel voor het gepland als ongepland uitvoeren van de werkzaamheden. Het landbouwperceel wordt alvast ingericht als werkterrein en in het omliggende gebied worden verschillende beheersmaatregelen getroffen.

Update 28 februari 16.00 uur

Als voorbereiding voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden worden bij het landbouwperceel alvast rijplaten gelegd. Ook is de naastgelegen sloot afgedamd zodat eventueel lekkend rioolwater niet verder in het watersysteem terechtkomt. Tot slot zijn er ter plaatse luchtmetingen gedaan, hieruit is naar voren gekomen dat er ter plaatse nauwelijks sprake is van stankoverlast. Ook bevestigen de metingen dat de rotte eiren lucht die afgelopen dagen langs de A58 is waargenomen, niet van het lek in de rioolleiding kan komen. 

28 februari 11.30 uur

We hebben een lek geconstateerd in een rioolleiding aan de Bosschaartsweg bij de Mortiere in de gemeente Vlissingen. Via deze rioolleiding wordt het afvalwater van Middelburg en omstreken afgevoerd naar de zuivering in Ritthem. De lekkage werd gisteren ontdekt en is zichtbaar door water op een landbouwperceel. Ondanks het lek functioneert het rioolstelsel en wordt het afvalwater gewoon afgevoerd naar de zuivering. Ook de weersomstandigheden zijn gunstig, door geen of weinig neerslag is de hoeveelheid afvalwater dat door de rioolleiding stroomt gering. We bekijken met een team van experts naar mogelijke oplossingen om het defect zo snel mogelijk te verhelpen. De overlast is tot nu beperkt tot het betreffende landbouwperceel.