Let op negatieve gevolgen van warmte en water

15 aug 2019

Waterschap Scheldestromen waarschuwt preventief voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit van sloten, vijvers en andere waterlopen. “Gebruik ogen en neus voordat u in contact komt met oppervlaktewater”, is de boodschap. Bij warm, droog weer kan de waterkwaliteit achteruit gaan. In contact gekomen met oppervlaktewater? Pas uit voorzorg normale hygiëne toe, zoals het wassen van de handen.

Ook agrariërs wordt gevraagd om rekening te houden met de droogte. Beregening is alleen toegestaan wanneer agrariërs een watervergunning hebben en ook voldoen aan de voorwaarden die in de vergunning gesteld worden. In de vergunning is onder andere aangegeven dat er niet beregend mag worden wanneer het waterpeil onder een bepaald niveau is gezakt. Dit om voldoende water in de sloot en de bodem te houden. In droge perioden controleert het waterschap actief op de voorwaarden uit de watervergunning.

Mosselsterfte Binnenvest Hulst ook voorbij

In Hulst is opnieuw mosselsterfte geconstateerd. Dit keer in de Binnenvest. Het gaat om dezelfde mossel als eerder in de Buitenvest: de Zwanenmossel. Het waterschap en de gemeente Hulst hebben de mosselen opgeruimd. De mosselsterfte in de Buitenvest is al enkele weken voorbij. Het water van de Buiten- en Binnenvest blijven we voorlopig goed in de gaten houden. Lees voor meer informatie: 'Virus mogelijke oorzaak mosselsterfte Hulst'. 

Mosselsterfte Buitenvest Hulst voorbij

De mosselsterfte van de zoetwatermossel begin juli is voorbij. Het water van de Buitenvest in Hulst blijven we voorlopig extra goed in de gaten houden. 

Hergebruik gezuiverd water 

Om de waterkwaliteit goed te houden en het waterpeil in de sloten op hoogte te houden kunnen we in tijden van langdurige droogte het gezuiverde water van rioolwaterzuiveringen terug naar het achterliggende gebied sturen. Vanwege het wisselvallige (regen) weer wordt dat op dit moment niet gedaan! Het gezuiverde water wordt nu direct of indirect afgevoerd naar het buitenwater. 

Warmte en water

Warm en droog weer vormen ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Wanneer er te veel algen in het water zitten, kan dit leiden tot een zuurstoftekort met als gevolg stank of zelfs vissterfte. Het waterschap wil benadrukken dat dit natuurlijke verschijnselen zijn. Naarmate de temperatuur afneemt en neerslag valt, verbetert de waterkwaliteit weer.

Wat (niet) te doen?

Voor verkoeling wordt mensen aangeraden om te zwemmen in de door de Provincie Zeeland aangewezen zwemwaterlocaties in de Noordzee, Ooster- en de Westerschelde, Veerse Meer of de binnenwateren Braakman en De Vogel in Zeeuws-Vlaanderen. Meer informatie over aangewezen zwemwater is te vinden op www.zwemwater.nl. Dit advies geldt ook voor huisdieren vermeldt het waterschap: “Kijk kritisch naar het water waarin u uw hond wilt laten zwemmen. Zoek bij twijfel een andere plek.”

Ziet u oppervlaktewateren met een rare kleur of geur in de Zeeuwse binnenwateren? Meld dit dan bij uw gemeente of waterschap Scheldestromen,  088-2461000. Het waterschap raadt aan om contact met dit water door mens en dier te vermijden. Om in dit water te vissen wordt ook ontraden.