Keermiddel haven Tholen

In de haven van Tholen bouwt het waterschap een keermiddel. Dit is nodig omdat het Volkerak-Zoommeer wordt ingericht tot de grootste waterberging van Nederland. Deze waterberging wordt ingezet voor het geval de Hartelkering en de Maeslantkering bij Rotterdam beide gesloten moeten worden wegens zware wind en ook de Haringvlietsluizen dicht zijn voor hoogwater door regen. Het rivierpeil stijgt dan tot gevaarlijke hoogte, terwijl het water niet afgevoerd kan worden naar de Noordzee. Lees hieronder de laatste berichten over de stand van zaken:

Keermiddel haven Tholen opgeleverd 9 juni 2017

Keermiddel haven Tholen bijna gereed 24 jan. 2017

Beschermen haven Tholen

Als de waterberging wordt ingezet, kan het water in de haven van Tholen met circa 2.30 meter stijgen. Om waterschade te voorkomen aan aanlegvoorzieningen, kademuren en woningen werd het keermiddel in de haven aangelegd. Volgens de huidige modelberekeningen, gebeurt dat eens in de 1400 jaar. Een uitzonderlijke situatie dus, maar geen onwaarschijnlijk scenario. In termen van kansberekening betekent het dat er elk jaar 1/1400ste kans bestaat dat deze situaties samenvallen. Hiervoor zijn in de provincies Zeeland en Noord-Brabant maatregelen getroffen. Ook waterschap Brabantse Delta voerde werkzaamheden in Brabant uit. 

Uitvoering

Het waterschap voerde het Zeeuwse deel van de werkzaamheden uit. Behalve de realisatie van een keermiddel in de haven van Tholen, versterkte het waterschap ook een stuk dijk bij de buurtschap Botshoofd. Dit gebeurde eveneens in 2015. Deze dijkversterking werd eveneens uitgevoerd om de waterberging mogelijk te maken. De werkzaamheden bestonden uit het versterken van de dijk aan de binnenkant. Dit gebeurde door het aanbrengen van een extra kleipakket. Ook werd het vlakke deel aan de landkant verhoogd.

Bijkomend aspect aan het keermiddel in de haven van Tholen is de aanleg van een loopbrug, zodat wandelaars een rondje rond de haven kunnen lopen.

Al in 2014 voerde het waterschap de voorbereidende werkzaamheden uit. Deze bestonden uit het verwijderen van bosschages, het gereedmaken van opstelplaatsen voor noodpompen en het voorbereiden van het schrijven van de sluitingsprotocollen voor het keermiddel. Deze protocollen bepalen nauwkeurig wanneer het keermiddel gesloten moet worden.

In augustus van dat jaar startten de werkzaamheden met het baggeren van de waterbodem in de haven. Deze was niet stabiel genoeg om de constructie van het keermiddel te dragen. Ook werd er een werkterrein ingericht op de landtong aan het einde van de Schelde-Rijnweg. Om dit mogelijk te maken zijn aanpassingen nodig aan de steigers in de jachthaven. Dit gebeurt in overleg met watersportvereniging De Kogge.

Na het baggeren wordt er een nieuwe grondlaag gestort. Ook zijn er damwanden aangebracht en worden de betonnen onderdelen van het keermiddel aangelegd. Eind 2015 was het keermiddel operationeel.

Programma Ruimte voor de Rivier

De Nederlandse rivieren hebben steeds vaker te maken met hoge waterstanden. Ze krijgen meer regen- en smeltwater te verwerken, terwijl ze tussen de dijken maar weinig ruimte hebben. Hierdoor neemt de kans op overstromingen toe. Alleen dijkverhoging is onvoldoende om het toenemende overstromingsgevaar te keren. De waterstand in de rivieren moet omlaag. Daarom geeft Rijkswaterstaat samen met waterschappen, gemeentes en provincies onze rivieren op ruim dertig plaatsen meer ruimte. Bijvoorbeeld door het verleggen van dijken, graven van nevengeulen en verdiepen van uiterwaarden. Op deze manier werken we samen aan de veiligheid van vier miljoen inwoners in het rivierengebied én aan een aantrekkelijke leefomgeving.