Kaarten watersystemen Othene, Duiveland en Schouwen in te zien op website

07 sep 2020

 

Vanaf 7 september staan op onze website de interactieve kaarten van de afvoergebieden Othene, Duiveland en Schouwen. Via deze interactieve kaarten lichten we de eerste onderzoeksresultaten toe van het project Planvorming Wateropgave (PWO), waarbij we het huidige watersysteem getoetst hebben aan landelijke en provinciale normen voor peilbeheer en wateroverlast.

Webviewer in plaats van informatiebijeenkomst

Voor het zo goed mogelijk functioneren van ons watersysteem in het buitengebied hechten we veel waarde aan de input en reacties uit de streek. Door COVID-19 zijn streekbijeenkomsten voorlopig niet mogelijk. Daarom publiceren wij onze informatie op een interactieve manier zodat wij uw inbreng goed mee kunnen nemen in onze werkzaamheden. De informatie en de kaarten van het gebied kunt u inzien via onze website www.scheldestromen.nl/PWO. Onder elk gebied vindt u een instructiefilmpje waarin we uitleggen hoe u de interactieve kaarten op onze website kunt raadplegen. Daarnaast is er een toelichtend filmpje met de belangrijkste bevindingen per gebied.

Reactietermijn

De filmpjes en interactieve kaarten zijn in te zien tot 5 oktober 2020. Heeft u als belanghebbende vragen of reacties? U kunt reageren via het reactieformulier op de website via een link, vermeld onder de drie gebieden. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer 088-2461000 of uw vragen/reacties mailen naar peilbesluiten@scheldestromen.nl. Dit kan tot 5 oktober 2020. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om het functioneren van het watersysteem en passende maatregelen zo goed mogelijk in beeld te krijgen.

Gebieden

De interactieve kaarten en filmpjes gaan over de afvoergebieden Othene, Duiveland en Schouwen. De Kop van Schouwen is een grondwater gestuurd systeem. De methode die gehanteerd wordt in de PWO is hiervoor niet geschikt. In een later stadium zal de Kop van Schouwen aandacht krijgen. We doen dit dan samen met de Provincie Zeeland en gemeente Schouwen-Duiveland.

Modelberekeningen

Om na te gaan of het oppervlaktewatersysteem in het buitengebied onder normale en extreem natte situaties goed functioneert, hebben we het watersysteem onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van computermodellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert. Bij de analyse is ook zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied. De maatregelen en peilaanpassingen die op deze interactieve kaarten worden gepresenteerd hebben de status van een voorstel. De bedoeling is dat we over deze voorstellen in gesprek komen met de streek, waarna we de definitieve plannen vastleggen in een watergebiedsplan, hydrologisch onderzoeksrapport en een ontwerp-peilbesluit. Hierbij wordt een formele vaststellingsprocedure gevolg met inspraakmogelijkheid. Het streven is om de planvorming voor de deelgebieden Duiveland en Othene eind 2020 gereed te hebben. Voor deze twee gebieden worden voorstellen voor optimalisatie richting uitvoering nader uitgewerkt tot concrete maatregelen. Schouwen volgt in het voorjaar van 2021 met een maatregelenpakket.

Planvorming Wateropgave

Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken we samen met belanghebbenden uit de streek om knelpunten in het watersysteem te signaleren en verhelpen. Uiterlijk in 2027 moeten de gebieden onder normale en extreem natte omstandigheden en de waterkwaliteit op orde zijn. Daarmee voldoen we aan de (inter)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).