ir. L.A. Mangnus

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Krammer-Volkerak
 • Bestuurlijk Overleg WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
 • Gebiedscommissie West Zeeuwsch-Vlaanderen
 • Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta
 • N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, Algemene Ledenvergadering van Aandeelhouders
 • Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR)
 • Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO)
 • Regionaal Betuurlijk Overleg Scheldestroomgebied
 • Stuurgroep Volkerak-Zoommeer
 • Stuurgroep Water uit de Wal
 • Stuurgroep Waterbeheerplan
 • Stuurgroep Waterdunen
 • Uniecommissie Watersystemen
 • Adhoc Uniecommissie Muskus- en Beverratten

Nevenfuncties:

 • Raadslid gemeente Hulst
 • Technisch-comm. medewerker R. van Wesemael B.V. Hulst
 • Agrariër zelfstandige onderneming Hulst
 • Bestuurslid WBE Hontenisse, Kloosterzande