Informatieavond dijkversterking Hansweert in Schore

26 jan 2018

Waterschap Scheldestromen organiseert op donderdag 1 februari a.s. een informatieavond voor de inwoners van de kern Schore over het dijkversterkingsproject dat in Hansweert uitgevoerd zal worden en nu wordt voorbereid. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom in het dorpshuis van de kern Schore (Nieuwe Kerkplein 15, Schore).

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de aanleiding van de dijkversterking en op het proces waarlangs de voorbereiding van het project verloopt. Het programma van de informatieavond is als volgt:

19.00 uur:     Inloop

19.30 uur:     Welkom door portefeuillehouder Waterkeringen, dhr. De Smet

19.35 uur:     Aanleiding en noodzaak dijkversterking Hansweert, Robbert-Jan Lenselink

19.50 uur:     Toelichting op de bouwstenen, Robbert de Koning

20.10 uur:     Schets van het proces, Alex de Smet

20.25 uur:     Pauze, mogelijkheid tot het toevoegen van ideeën en wensen op de projectkaart

21.00 uur:     Mogelijkheid tot het stellen van vragen (plenair)

21.30 uur:     Nawoord en sluiting

Dijkvak Hansweert

De dijk bij Hansweert is als onvoldoende beoordeeld. Dit vanwege de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 1 januari 2017 van kracht is geworden. De lengte bedraagt bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen tot aan de Willem Annapolder. Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project en inventariseert de wensen van belanghebbenden bij de dijkversterking. Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma financiert het project en is onderdeel van het Deltaplan Waterveiligheid. Hierin wordt landelijk tot 2028 ruim 1100 kilometer aan primaire dijken binnen meer dan 300 projecten aangepast aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Hiermee is Nederland vanaf 2050 weer beter beschermd tegen overstromingen en de klimaatverandering. Dit gebeurt samen met alle waterschappen en Rijkswaterstaat.