Groenbestek waterschap van start

09 okt 2020

Het waterschap start in november met de werkzaamheden van het Groenbestek 2020/2021. Dit groenbestek voorziet in het rooien van oude en zieke bomen en vervanging hiervan door nieuwe aanplant. De rooiwerkzaamheden beginnen eind oktober en vinden op 7 locaties in Zeeland plaats. Voorbeelden van rooilocaties zijn de Reuzenhoeksedijk in Terneuzen en de Kijkuit bij Axel. De werkzaamheden lopen door tot maart 2021.

Ook worden er op Walcheren twee bospercelen omgevormd. Slechte bomen worden verwijderd en bosschages worden flink gesnoeid, zodat ze weer ruimte hebben om te groeien.

In totaal worden er op 7 plekken 392 bomen en struiken gerooid en op 12 locaties wordt er terug geplant. Het gaat om 841 bomen. Terug planten is vaak niet direct mogelijk, omdat de grond waarop de gerooide bomen stonden eerst tot rust moet komen. Dit kan een jaar duren. Wettelijk is het waterschap verplicht om gerooide beplanting binnen drie jaar terug te planten. Het vinden van geschikte terug plantlocaties is soms lastig. In overleg met de Provincie en gemeenten worden compensatielocaties gezocht.

Het rooien van oude en zieke beplanting is in de eerste plaats nodig vanwege de verkeersveiligheid. Vrijwel alle beplanting van het waterschap is gesitueerd langs wegen in het buitengebied. Vallende takken of omvallende bomen kunnen leiden tot gevaarlijke verkeersituaties.

Daarnaast is het rooien nodig om het landschapsbeeld te verjongen en te vernieuwen. Hierbij houdt het waterschap zorgvuldig rekening met de cultuurhistorische waarde en de zichtlijnen van het landschapsbeeld en de eventuele aanwezigheid van nesten van beschermde vogelsoorten.

Assortiment

Om de variatie in het landschapsbeeld te bevorderen, worden er verschillende soorten bomen en struiken aangeplant. Het assortiment aan te planten bomen bestaat uit veldesdoorn, populier, wilg en linde. Deze soorten zijn kenmerkend voor het Zeeuwse landschap. De populier kwam na de Tweede Wereldoorlog erg in zwang, omdat deze snel groeit en zo de door oorlogsgeweld verloren gegane beplanting snel kon vervangen. Echter, de maximale levensduur van een populier bedraagt 40 jaar.

De werkzaamheden zullen naar verwachting eind maart 2021 afgerond zijn en worden uitgevoerd door H4a te Sas van Gent.