Gebiedsopgaven voor de dijkversterking

Bij aanvang van de planvorming voor de dijkversterking is het belangrijk een goed beeld te hebben van de omgeving van dijk en wat er zich afspeelt. Daarom zijn tekeningen met de gebiedsopgave gemaakt die als input dienen voor de planvorming. Op deze tekeningen zijn uitgangspunten en relevante voornemens en wensen van betrokken (overheden, bedrijven en bewoners) opgenomen. Het is een weergave van de huidige situatie waar in meer of mindere mate rekening mee moet worden gehouden bij de dijkversterking. 

Om niets over het hoofd te zien zijn er vier thematische kaarten ontwikkeld. Van elk thema is een overzichtskaart en een toelichtende notitie gemaakt. De nummers op de kaart worden toegelicht in de bijbehorende notitie. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen zaken die betrekking hebben op de bestaande situatie (bijvoorbeeld een beschermd object) en op opties voor mogelijke herontwikkeling (zoals een voornemen van de gemeente om op een bepaalde plek woningen te gaan bouwen).

Gebiedsopgave thema Waterveiligheid en - overlast

Hierop staat o.a. het dijktraject waar de dijkversterking betrekking op heeft, het kruinhoogte tekort per deeltraject en de maximale benodigde ruimte als de dijk binnendijks dan wel buitendijks versterkt zou gaan worden. De contouren op kaart zijn om een indruk te geven hoeveel de dijk verbreed zou gaan worden als de de dijk traditioneel met grond versterkt wordt. In de volgende planfase zal onderzocht en afgewogen gaan worden hoe en waar de benodigde ruimte gevonden wordt. Klik hier voor de kaart. Klik hier voor de toelichtende notitie.

Gebiedsopgave thema Landschap, landbouw, cultuurhistorie, archeologie

Op deze kaart staan allerlei zaken die met de verschijningsvormen en identiteit van de dijk, dorp en landschap te maken hebben. Zoals het verschil in bebouwde en onbebouwd gebied, bossen en parken, de uitzichtpunten op de dijk en het markante historische sluizencomplex waar Hansweert zijn welvaart aan heeft te danken. Klik hier voor de kaart. Klik hier voor de toelichtende notitie.

Gebiedsopgave thema Economie, werken, wonen, recreatie, energie

Hier zien we het onderscheid tussen de functies van de gebouwen (wonen, werken) en de bestemming van de onbebouwde gebieden.  Zo heeft het slibdepot een natuurfunctie en de voorhaven een bedrijfsfunctie. Verder staan op deze kaart de recreatieve routenetwerken de sportvoorzieningen. Maar ook de tracés van de hoogspanningsmasten en grote ondergrondse leidingen en bodemverontreinigingen. Klik hier voor de kaart. Klik hier voor de toelichtende notitie.

Gebiedsopgave thema Natuur

Alle gebieden die een natuurfunctie hebben staan op deze kaart. De belangrijkste is de Europese Natura 2000 status die aan de Westerschelde is toegekend. Maar ook de binnendijkse natuurgebieden zijn op deze kaart aangegeven. Klik hier voor de kaart.  Bij de kaart hoort een verklarende notitie. Deze kunt u hier downloaden. 

Beeldend verslag

Er zijn de afgelopen tijd gesprekken met stakeholders uit het gebied gevoerd en er zijn twee informatieavonden voor bewoners en belangstellende georganiseerd. De informatieavonden waren op 1 februari 2018 in Schore en op 8 februari in Hansweert. De ideeën en suggesties uit deze gesprekken en informatieavonden zijn verwerkt in een ‘beeldend verslag’ dat u  hier kunt downloaden. De komende tijd gaat het waterschap hiermee aan de slag. Verder zal gekeken worden of en in hoeverre deze ideeën kunnen worden ingepast in alternatieven voor de dijkversterking.
 

Het in beeld brengen van de bestaande situatie en de ideeën en suggesties is de eerste stap in het proces om uiteindelijk te komen tot een voorkeursalternatief (VKA).