Waterschap trekt één lijn in definitie droge en natte sloten

05 nov 2020

Waterschap Scheldestromen hanteert voor zijn beheergebied vanaf november 2020 een uniforme aanpak voor droge en natte sloten. Door verschillende waterschappen uit het verleden werd in Zeeland hiervoor nog geen eenduidige definitie gebruikt. Droge of natte sloten zijn bepalend voor het wel of niet toepassen van teeltvrije zones langs sloten. Het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen langs sloten. Een belangrijke verplichting is het toepassen van een teeltvrije zone langs watervoerende, zogenoemde ‘natte’ sloten. Hiermee wordt voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. 

Teeltvrije zone?

De nieuwe uniforme aanpak gaat uit van een analyse op basis van objectieve criteria: hoogteligging, zomerpeil en 10 cm periodieke verdieping door baggeren. Naast de eisen uit het Activiteitenbesluit zijn er ook in de Keur watersystemen eiden opgenomen over grondbewerking en spuiten langs sloten. Bekijk hier de interactieve kaart teeltvrije zone.

Meer droog dan nat

Met de nieuwe definitie zijn er meer droge sloten (6809 km) dan natte sloten (5145 km) in het beheergebied van waterschap Scheldestromen. Benieuwd naar de sloten op uw perceel? Bij de interactieve kaart ‘teeltvrije zone’ kunt u zien welke sloot in Zeeland beoordeeld zijn als nat of droog. De interactieve kaart toont eveneens de waterlopen met een natuurvriendelijke oever of met een breed talud.