Drukregistratievoorziening en de alternatieven

De drukregistratievoorziening (DRV) is sinds 1 januari 2019 wettelijk verplicht. Sinds dit jaar treden de waterschappen en de NVWA handhavend op volgens het landelijk toezicht- en handhavingsprotocol. Agrariërs of loonwerkers, die met spuitmachines gewasbeschermingsmiddelen in de open teelten toepassen, met een DRV de spuitdruk moeten meten en registreren.

 

Deze verplichting geldt voor gewassen die neerwaarts worden bespoten (akkerbouw, bloembollenteelt e.d.) en voor gewassen die op- en zijwaarts worden bespoten (fruitteelt). Met de DRV kunt u aantonen dat u zich houdt aan de maximaal toegestane spuitdruk van de DRD-lijst. De toezichthouder controleert dit. U moet de meetgegevens ten minste 1 uur bewaren en die moeten van een scherm afleesbaar zijn. Bij lucht-vloeistofmengdoppen gaat het om informatie over de vloeistofdruk en de luchtdruk.


Verplicht

De DRV is verplicht bij de volgende twee spuittechnieken:

  1. Standaard (conventionele) veldspuit met spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 2 bar tot 3 bar.
  2. Standaard (conventionele) veldspuit met lucht-vloeistofmengdoppen.

In de eerste situatie betreft het spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 2 bar (meest voorkomend), 2.25 bar, 2.5 bar en 2.6 bar in tabel 1 op de DRD-lijst. Dit geldt voor de DRD-klassen 75%, 90% en 95%. In de tweede situatie betreft het alle lucht-vloeistofmengdoppen in tabel 2 op de DRD-lijst. Dit geldt voor de DRD-klassen 75%, 90% en 95%. De wettelijk vereiste driftreductie (minimaal 75%) bepaalt in welke DRD-klasse (kolom) op de DRD-lijst u moet kijken.
 

Alternatieven

Er zijn drie alternatieven voor de DRV:

  1. Spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar en hoger.
  2. Veldspuit met een aanvullende driftreducerende voorziening.
  3. Verdubbeling van teeltvrije zone langs het oppervlaktewater en 1 keer teeltvrije zone langs een ‘droge’ sloot op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Bij alternatief 1 gaat het om spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van 3 bar en hoger in tabel 1 op de DRD-lijst. Dit geldt voor de DRD-klassen 75%, 90% en 95%. De wettelijk vereiste driftreductie (minimaal 75%) bepaalt in welke DRD-klasse (kolom) op de DRD-lijst u moet kijken. Bij alternatief 2 zijn voorbeelden van aanvullende driftreducerende voorzieningen: luchtondersteuning, sleepdoeksysteem en verlaagde spuitboom.   In tabel 1 op de DRT-lijst vindt u de gehele lijst met spuittechnieken, die hieronder vallen. Alternatief 3 is in de tabellen 1 en 2 uitgewerkt.

Tabel 1: Verdubbeling van teeltvrije zones bij gewassen neerwaarts spuiten

Soort teelt

 

Driftreductie ≥

 

Teeltvrije zone met DRV ≥

Teeltvrije zone zonder DRV ≥

Intensief bespoten gewassenA

75%

150 cm

300 cm

 

90%

100 cm

200 cm

Intensief bespoten gewassen met ontheffingB

75%

50 cm

100 cm

Overige gewassenC

75%

50 cm

100 cm

Grasland en braakliggend landD

75%

50 cm

100 cm

Tabel 2: Teeltvrije zones bij gewassen neerwaarts spuiten langs ‘droge’ sloot

Soort teelt

 

Driftreductie ≥

 

Teeltvrije zone met DRV ≥

Teeltvrije zone zonder DRV ≥

Intensief bespoten gewassenA

75%

0 cm

150 cm

 

90%

0 cm

100 cm

Overige gewassenC

75%

0 cm

50 cm

Grasland en braakliggend landD

75%

0 cm

50 cm

A Aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en boomkwekerijgewassen.
B Talud tocht of vaart breder dan 300 cm en beschikking met maatwerkvoorschriften (ontheffing) van het waterschap.
C Voorbeelden: suikerbieten, granen, witlofpennen, spruitkool, erwten, graszaad, groenbemesters en mais.
D Het betreft hier geen teeltvrije zone, maar een spuitvrije zone.

Let op: Bij de drie alternatieven voor de DRV blijft verplicht dat u de maximaal toegestane spuitdruk van de spuitdoppen in tabel 1 op de DRD-lijst niet mag overschrijden.

Opschonen DRD-lijst neerwaarts spuiten

Alle maximaal toegestane spuitdrukken lager dan 2 bar zijn op 1 januari 2020 geschrapt. De reden hiervan is dat in de praktijk met een spuitdruk vanaf 2 bar wordt gespoten. De lijst van actuele toegestane doppen vindt u hier.

Drukregistratievoorziening bij op- en zijwaarts spuiten

Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met gewasbeschermingsmiddelen, is de drukregistratievoorziening op een axiaal- en dwarsstroomspuit alleen verplicht bij spuitdoppen met een maximaal toegestane spuitdruk van lager dan 5 bar. Dit geldt voor de DRD-klassen 75%, 90% en 95%. De wettelijk vereiste driftreductie (minimaal 75%) bepaalt in welke DRD-klasse (kolom) op de DRD-lijst u moet kijken.
 

Aantoonbaar investeren

Agrariërs en loonwerkers hadden tot 1 januari 2020 de tijd om aan de nieuwe voorschriften te voldoen. Sinds dit jaar treden de waterschappen en de NVWA bij constatering van een overtreding van de voorschriften handhavend op. Het protocol voorziet in situaties waarin een ondernemer in 2019 heeft geïnvesteerd in de aanschaf van een nieuwe veldspuit, aanvullende driftreducerende voorziening, spuitdoppen of drukregistratievoorziening, maar dat levering niet in 2019 plaats  kon vinden. De ondernemer krijgt uitstel om dit in 2020 op orde te brengen. De datum waarop de investering gereed moet zijn, wordt in overleg met het waterschap of de NVWA bepaald en vastgelegd in een waarschuwingsbrief. Voorwaarde is dat de ondernemer de investering aantoont met bijvoorbeeld een orderbevestiging.

Wanneer een droge sloot niet droog is

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staat: “Bij een droge sloot hoeft u bij neerwaarts te bespuiten gewassen geen teeltvrije zone aan te houden.” Een droge sloot bevat van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water. We spreken niet meer van een droge sloot als die gebruikt wordt om voor een langere periode water in vast te houden.

U moet hier wel een teeltvrije zone aanhouden. Op de kaart Teeltvrije zone vindt u de droge sloten en de natuurvriendelijke oevers. 

Lijsten en factsheet

De actuele lijsten met driftreducerende spuittechnieken (DRT-lijst) en driftreducerende spuitdoppen (DRD-lijst) vindt u op Helpdeskwater

Vragen

Neem voor vragen of advies contact op met de toezichthouders van waterschap Scheldestromen. Bel naar 088-2461000 of stuur een e-mail naar: handhaving@scheldestromen.nl.